ЕЛЕМЕНТИ КАРНЕВАЛИЗАЦИЈЕ И ВИШЕГЛАСЈА У ДЕЛУ НИЋИФОРА НИНКОВИЋА ЖИЗНИОПИСАНИЈА МОЈА

  • Саша Р. Козић Средња стручна школа „Милош Црњански” Кикинда
Ključne reči: мемоарска проза, дијалог, полифоничност, карневализација

Apstrakt

У овом раду приступа се мемоарима Нићифора Нинковића с аспекта Бахтинових истраживања. При томе се пажња усмерава на елементе карневализације и вишегласја који се могу пронаћи у делу Жизниописанија моја. Циљ рада је да се истакну хуморни елементи, као и мотив детронизације јунака како би се осветлила чињеница да је реч о писцу који је био испред свог времена

Reference

Bahtin, Mihail. 1978. Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega veka i renesanse. Beograd: Nolit.

Bahtin, Mihail. 2000. Problemi poetike Dostojevskog. Beograd: Zepter Book World.

Марић, Сретен. 1998. Огледи I: О књижевности. Сремски Карловци/ Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Нинковић, Нићифор 1988. Жизниописанија моја. Београд: Нолит.

Проп, Владимир. 2017. Проблеми комике и смеха. Сремски Карловци/ Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Савић, Милисав. 1988. „Претеча модерне српске прозе”. Жизниописанија моја. Београд: Нолит, 401–415.
Objavljeno
04. 04. 2019.
Broj časopisa
Sekcija
Članci