Prijavite se ili Registracija da prijavite članak.

Smernice za autore

I OPŠTA UPUTSTVA

 1. Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu objavljuje radove iz oblasti jezika i književnosti, osim metodike nastave jezika i književnosti. Radovi iz metodike nastave mogu se poslati redakciji časopisa Metodički vidici koji takođe izdaje Filozofski fakultet iz Novog Sada.
 2. Objavljuju se radovi na srpskom (ekavskim ili ijekavskim književnim izgovorom, ćirilicom i latinicom), mađarskom, rumunskom, slovačkom, rusinskom, engleskom, francuskom, nemačkom, ruskom, italijanskom i španskom jeziku.
 3. Primaju se neobjavljeni originalni naučni ili stručni radovi, kao i prikazi.
 4. Radovi se prihvataju tokom cele godine.
 5. Dužina predatog rukopisa za originalni naučni ili stručni rad ne treba da prelazi 30 000 znakova (sa razmacima). Dužina predatog rukopisa za prikaz ne treba da prelazi 10 000 znakova (sa razmacima).
 6. Primljeni rukopisi biće anonimno recenzirani. Rukopisi koji nisu usklađeni sa ovim tehničkim uputstvom neće biti prihvaćeni niti prosleđeni na recenziranje.
 7. Rukopisi predati za objavljivanje moraju biti lektorisani.
 8. Ukoliko je predati rukopis bio saopšten na naučnom skupu i objavljen samo u izvodu (ne primaju se radovi sa naučnih skupova objavljeni u celini), to treba navesti u fusnoti na dnu prve strane rada i navesti naučni skup i vreme kada je održan.
 9. Ukoliko je predati rukopis proistekao iz seminarskog rada pripremljenog pod mentorstvom tokom postdiplomskih studija ili iz nekog drugog rada (masterske ili doktorske teze i slično) pripremljenog pod mentorstvom, u fusnoti na prvoj strani treba navesti tu činjenicu, ime mentora i naziv rada.
 10. Radovi koji su već objavljeni ili ponuđeni za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji ne mogu biti prihvaćeni.
 11. Objavljuju se radovi sa najviše tri koautora.

 

II ORIGINALNI NAUČNI ILI STRUČNI RAD

 1. Rukopis originalnog naučnog ili stručnog rada treba da sadrži sledeće delove:
 2. a) naslovna stranica: u gornjem levom uglu sadrži ime, srednje slovo i prezime autora (ili autorâ), instituciju u kojoj je autor zaposlen i i-mejl autora (slova veličine 12, prored 1); ukoliko je autor rada student, ispod institucije upisuje i: Student/Studentkinja doktorskih/masterskih studija; ORCID broj istraživača.
 3. b) naslov rada, centriran, verzalna slova veličine 12; podnaslovi u tekstu upisuju se centrirano malim slovima;
 4. c) apstrakt dužine do 200 reči na jeziku rada, sa do pet ključnih reči (slova veličine 10, prored 1);
 5. d) tekst rada (slova veličine 12, prored 1,5);
 6. e) spisak literature po prezimenu autora (slova veličine 12, prored 1);
 7. f) rezime dužine od 150 do 250 reči na engleskom jeziku sa do 5 ključnih reči (slova veličine 10, prored 1 uključujući i ime autora i naziv rada); ukoliko je rad napisan na stranom jeziku, rezime je na srpskom jeziku; ako je rad na mađarskom, slovačkom, rumunskom ili rusinskom jeziku, iza rezimea na engleskom sledi rezime i ključne reči na srpskom jeziku;
 8. g) priloge (ukoliko ih ima).
 9. Tekst rada se upisuje na stranicu formata A4, sa marginama 2,5cm i uvlačenjem prvog reda pasusa 1,5cm; koristi se font Times New Roman.
 10. Fusnote se koriste samo za dodatne komentare autora rada, ne za bibliografske podatke.
 11. Kraći citati se navode u tekstu u kontinuitetu pod dvostrukim znacima navoda (ista veličina slova i pored), a duži citati (3 ili više redova) se izdvajaju iz teksta (nov red, uvučeno1,5cm), veličina slova 11 i prored 1) bez znakova navoda; citati unutar citata daju se pod jednostrukim znacima navoda; izvor iz kojeg se citira navodi se u zagradi odmah iza citata, na primer: (Petrović 2002: 25); ukoliko rad ima dva autora koristi se znak &, npr: (Lakoff & Johnson 1980: 45); Ukoliko rad ima 3 i više autora navodi se samo ime prvog autora i dodati „i dr.“ ukoliko je rad na srpskom ili „et al.“ ako je knjiga/rad pisana na stranom jeziku. Kada se citira izvor koji nema numerisane stranice (npr. elektronski izvori), koriste se broj paragrafa ili naslov odeljka i broj paragrafa u tom odeljku: (Bogdanović 2000, para. 5) ili (Johnson, Conclusion section, para. 1). Ako rad sadrži dve ili više referenci istog autora iz iste godine, onda se posle dodatka o godini dodaju slovne oznake „a“, „b“ itd: (Piper 2008a) (Piper 2008b).

 

 

 1. Primeri u tekstu se numerišu, a u zagradi iza primera navodi se strana (ako je potrebno i šifra) sa koje je primer preuzet, na primer:
 • a) Da bi stigli do značajnih promena... (4)
 1. b) To bring about a significant change...(4)
 2. Strane rada se ne numerišu.
 3. U tekstu rada je dozvoljeno korišćenje kurziva za ono što autor rada želi posebno da istakne ili prema priloženom modelu za određene bibliografske jedinice. Nije dozvoljeno podebljavanje i podvlačenje.
 4. U spisku literature se navode samo dela koja su barem jednom u radu citirana ili parafrazirana.
 5. Rukopisi se predaju u elektronskom obliku mejlom na adresu zbornikjk@ff.uns.ac.rs.

 

 

MODEL ZA TEHNIČKO UREĐENJE RUKOPISA ZA NAUČNI ILI STRUČNI RAD

 

Ime, srednje slovo, prezime

Institucija

i-mejl

 

NASLOV

 

SAŽETAK (na jeziku rada):

Ključne reči:

 

       Tekst rada

 

Literatura

 

Spisak literature treba da sadrži samo one bibliografske jedinice koje se pominju, navode ili parafraziraju u rukopisu. Kada se radi o elektronskim izvorima podataka, treba koristiti i u rukopisu navoditi samo pouzdane, relevantne izvore.

U spisku literature, bibliografske jedinice se navode abecedno, po prezimenu autora (azbučnim redom ukoliko je tekst pisan ćirilicom). Bibliografske jedinice se navode pismom na kojem je jedinica objavljena. Na kraju svake jedinice upisuje se tačka. Ukoliko jedna bibliografska jedinica zauzima više od jednog reda, drugi i naredni redovi se uvlače za pet slovnih mesta.

Font je veličine 12, a oblik navoda „viseći“ (Hanging) na 1,5cm.

  

Knjige se navode na sledeći način:

 

Bugarski, R. (2010). Jezik i identitet. Beograd: Biblioteka XX vek.

 

Ukoliko postoje dva ili više autora, navode se svi autori onim redom kojim su navedeni u knjizi/članku, stim što se pre poslednjeg prezimena stavlja ampersend, odnosno „&“. Na primer:

 

Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors We Live By. London: University of Chicago Press.

Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., & Svartvik, J. (1985). A Grammar of Contemporary English. London: Longman.

 

Ukoliko jedan autor ima dve ili više bibliografskih jedinica, jedinice se navode hronološki (po godini izdanja). Ako jedan autor ima dve ili više bibliografskih jedinica objavljenih iste godine, koriste se mala slova (a,b...) posle godine izdanja. Na primer:

 

Bugarski, R. (1996a). Lingvistika u primeni....

Bugarski, R. (1996b). Uvod u opštu lingvistiku....

 

Ukoliko se navodi zbornik radova koji ima urednika, upisuje se ime urednika uz skraćenicu ured. ili Ed. Na primer:

 

Filipović, R. (ured.) (1978). Kontrastivna analiza engleskog i hrvatskog ili srpskog jezika.

Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Članci iz časopisa navode se na sledeći način:

 

Talmy, S. (1985). The Cultural Productions of the ESL Student at Tradewinds High:

            Contingency, Multidirectionality, and Identity in L2 Socialization. Applied Linguistics,

             29(4), 619‒644.

 

Članci iz zbornika navode se na sledeći način:

 

Kučera, H. (1985). Aspect in Negative Imperatives. In Flier, M. & Timberlake A.

             (Eds.), The Scope of Slavic Aspect (pp. 118‒128). Columbus, Ohio: Slavica.

Radović, Z. (2007). Donošenje ustava. U Đurković, M. (ured.), Srbija 2000–2006: država, društvo, privreda (str. 27–38). Beograd: Institut za evropske studije.

Naziv časopisa ili zbornika upisuje se kurzivom.

 

Izvori s interneta:

 

Treba navesti elektronsku adresu sajta (obrisati hiperlink), a na kraju beleške treba upisati datum kada je sajt konsultovan (npr. Preuzeto 20.10.2018, sa… / Retreived January 17, 2022, from…)

 

Wattles, I. (2020). Razvijanje kritičkog mišljenja kod studenata engleske lingvistike. Novi Sad: Filozofski fakultet. Preuzeto 17.11.2021, sa

https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2020/978-86-6065-613-3

 

 

 

Ime i prezime

NASLOV RADA NA ENGLESKOM ILI SRPSKOM JEZIKU

Rezime

 

Tekst rezimea na engleskom ili srpskom jeziku.

 

Ključne reči:

 

 

III  PRIKAZ

 

Rukopis prikaza treba da sadrži sledeće delove:  

 1. bibliografske podatke o publikaciji koja se prikazuje;
 2. tekst prikaza;
 3. ime, srednje slovo i prezime autora prikaza, instituciju, i-mejl

 

 

MODEL ZA TEHNIČKO UREĐENJE RUKOPISA ZA PRIKAZ 

 

Ime, prezime. Godina. Naslov publikacije koja se prikazuje. Mesto izdanja: izdavač, broj strana (Times New Roman, 12, prored 1) .

 

Tekst prikaza (Times New Roman, 12, prored 1)

 

                                                                                       Ime, srednje slovo i prezime autora prikaza

                                                                                       Institucija

                                                                                        i-mejl