VIKTORIJANSKO NASUPROT MODERNOM: MODALNOST U JEZIKU FAULSOVE <em>ŽENSKE FRANCUSKOG PORUČNIKA</em>

Ključne reči: epistemološka modalnost, deontička modalnost, ideologija, viktorijansko, moderno

Apstrakt

Pored briljantnih zapleta, neodoljivih likova i misterioznih mesta događanja, britanski pisac Džon Fauls poznat je i po svojim kreativnim jezičkim igrama. Njegovi romani često govore o muškoj i ženskoj ulozi, kao i poželjnim i nepoželjnim postupcima u društvu. Ženska francuskog poručnika, Faulsov najpoznatiji roman, uspešno kombinuje tradicionalni viktorijanski stil pripovedanja sa modernim/postmodernim, gde pri tom prvi simbolizuje društvene stege nametnute junacima, a drugi njihove iskrene emocije i želje. Cilj ovog rada je da analizira modalnost kao jedan od najinteresantnijih načina ilustrovanja ova dva suprotstavljena principa.
Objavljeno
23. 12. 2013.
Broj časopisa
Sekcija
Članci