ОДНОС ПРЕФИКСАЛНИХ ГЛАГОЛА У СЛОВАЧКОМ, СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Ključne reči: префиксални глаголи, катенативни глаголи, глаголски префикси, словачки, српски и енглески језик, преводни еквиваленти

Apstrakt

У раду је приказана корелација префиксалних глагола у словачком, српском и енглеском језику. Сходно томе у табелама су дати примери који треба да илуструју семантичку разноликост и богатство језика које смо анализирали на морфолошко-лексичком, у појединим примерима на синтаксичком, a најчешће на творбеном нивоу, јер је у питању префиксација која припада, пре свега, творби речи, једној од значајних области језика.

Међу префиксима посебну пажњу су привукли do-/до-, za-/за-, vy-/из-, na-/на-, od-/од-, po-/по-, pre-/пре-, pro-/про-, z-, s-/з-, с- и o-/о-, који имају веома сличне функције у словачком и српском језику. Иако у енглеском језику постоје глаголски префикси (out-, over-, under- и др.), није увек могуће наћи еквивалент словачким односно српским префиксима, па се често јављају катенативне, перифрастичне конструкције глагола, фразни глаголи и прилошке модификације. Рад има за циљ да прикаже контрастивно поређење префиксалних глагола двају сродних језика и једног релативно несродног и покаже значењско и лексичко богатство које ти префикси уносе у сваки од поменутих језика.
Broj časopisa
Sekcija
Članci