KONTRASTIVNA ANALIZA MORFOLOŠKE I SEMANTIČKE STRUKTURE IMENIČKIH SLOŽENICA U NEMAČKOM I SRPSKOM JEZIKU

Ključne reči: imenička tvorba reči, složeno-nesufiksalne i složeno-sufiksalne tvorenice, morfološka i semantička struktura, kontrastivna analiza

Apstrakt

Predmet rada predstavlja kontrastivna analiza imeničkih složenica u nemačkom i srpskom jeziku. Cilj je da se prikažu i uporede morfološka i semantička svojstva imeničkih složenica, sa posebnim osvrtom na složeno-nesufiksalnu i složeno-sufiksalnu tvorbu. Pored klasifikacije ovih tvorenica, nastojimo da opišemo sličnosti, ali i sistemske razlike između tvorbenih obrazaca i sredstava. Pristup poređenju prvenstveno je sinhronog karaktera i zasniva se na korpusnoj analizi ekscerpirane građe. Kao metodološki okvir uzeta je bilateralna metoda sistemsko-funkcionalnog poređenja odnosno metoda kontrastivne analize.
Broj časopisa
Sekcija
Članci