SLOVÁ CUDZIEHO PÔVODU V ÚSTNYCH JAZYKOVÝCH PREJAVOCH VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

Ključne reči: latinské, grécke slová, slovenský jazyk, srbský jazyk

Apstrakt

V práci sa zameriavame na výskum cudzích slov v hovorených prejavoch.Každý jazyk obohacuje slovnú zásobu nielen utváraním nových slov, ale aj preberaním slov z cudzíchjazykov. Zo spoločného grécko-latinského fondu sa slovenský jazyk stáročia obohacoval.Rovnako tak aj francúzske slová sa dostali do našej slovnej zásoby a v súčasnosti je to angličtina,k čomu prispievajú aj moderné komunikačné technológie. Používanie slov cudzieho pôvodu v prvomrade závisí od vzdelanostnej úrovne komunikujúceho. Vo výskume sme zistili, že lexémyčasto nadobúdajú srbskú podobu ako kontaktového jazyka. Rovnako tak badať aj vplyv nárečia,predovšetkým stredoslovenského typu. V niektorých prípadoch sme zaznamenali vo výslovnostiodklon od spisovnej normy.
Objavljeno
02. 12. 2011.
Broj časopisa
Sekcija
Članci