ЖИВОТИЊЕ КАО НОСИОЦИ ИНТЕРТЕКСТУАЛНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА: ТУГА ЈЕ ПЕРНАТО СТВОРЕЊЕ МАКСА ПОРТЕРА И УХВАТИ ЗЕЦА ЛАНЕ БАСТАШИЋ

  • Сара Ж. Матин Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет
Ključne reči: књижевна анималистика, интертекстуалност, Макс Портер, Лана Басташић

Apstrakt

У раду се указује на интертекстуални потенцијал који у књижевним делима имају животиње, а који се може контекстуализовати, односно истраживати са становишта књижевне анималистике. Служећи се интертекстуалном теоријом, пре свега појмовима словеначког теоретичара Марка Јувана, истражује се жанровски хибридно дело Туга је пернато створење британског аутора Макса Портера (1981) и роман Ухвати зеца Лане Басташић (1986). У случају Портеровог дела главни предложак новонасталог текста је дело Теда Хјузa Врана: из живота и певања Вране. У делу Лане Басташић кључне ће бити релације које се успостављају ка Алиси у земљи чуда Луиса Керола и слици „Млади зец“ Албрехта Дирера. У раду настојимо да понудимо пример анализе књижевних текстова у којима улога животиња превазилази сводивост на референцу или предметност, део неког реалитета, већ постаје на сложенији начин срасла са природом текста. Циљ рада је да се таквом анализом додатно осветле интертекстуални потенцијали у одабраним делима, односно да се пружи прилог њиховој интерпретацији.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Студенткиња докторских студија

Истраживач-приправник

Reference

Bastašić, L. (2022). Uhvati zeca. Beograd: Booka.

Bergam Pelikani, M. (2022). Vrana kao varalica i pjesnik između biološkog optimizma i tragedije. Vrana: iz života i pjevanja Vrane. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada.

Gordić Petković, V. (2019). Alisa ovde i sada: savremena književnost u univerzitetskoj nastavi. Metodički vidici, 10(10), 59‒73.

Derrida, J. (2006). L’animal que donc je suis. Paris: Galilée.

Derrida, J. (2008). The Animal That Therefore I Am. New York: Fordham University Press.

Dikinson, E. (2016). Ja sam niko! A ti, ko si?, prev. Šurbatović, A. Beograd: Mali vrt.

Doležel, L. (2008). Heterokosmika, prev. Kalinić, S. Beograd: Službeni glasnik.

Živanović, N. (2018). Predgovor: Ted Hjuz. Gavranova teologija. Beograd: Мали врт.

Juvan, M. (2013). Intertekstualnost, prev. Stojanović Pantović, B. Novi Sad: Akademska knjiga.

Карол, Л. (1971). Алиса у земљи чуда, прев. Семеновић, Л. Београд: БИГЗ; Просвета.

Krstić, P. (2008). Filozofska životinja: zoografski nagovor na filozofiju. Beograd: Službeni glasnik.

Pesoa, F. (2011). Poznati stranac: izabrane pesme, prev. Nešković, Ј. Beograd: Paideia.

Piskorski, R. (2020). Derrida and Textual Animality: For a Zoogramatology of Literature. London: Palgrave Macmillan.

Porter, M. (2018). Tuga je pernato stvorenje, prev. Bešić, А. Beograd: Dereta.

Hjuz, T. (2022). Vrana: iz života i pjevanja Vrane, prev. Bergam Pelikani, М. Novi Sad: Kulturni centar Novog Sada.

Džojs, Dž. (2019). Uliks, prev. Paunović, Z. Beograd: Geopoetika.

Šurbatović, A. (2016). Tumačenja. Ja sam niko! A ti, ko si? Beograd: Mali vrt.
Objavljeno
23. 05. 2024.
Sekcija
Članci