РАЗМАТРАЊЕ ПОСТУПКА КОМИЧКЕ АНТРОПОМОРФИЗАЦИЈЕ ЖИВОТИЊА И ПРЕДМЕТА У РОМАНУ ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА (1898) СТЕВАНА СРЕМЦА

  • Милан Б. Радоичић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет
Ključne reči: смех, персонификација, поређење, антропоморфизам, паралелизам

Apstrakt

Предмет рада јесте разматрање поступка комичке антропоморфизације животиња и предмета у роману Поп Ћира и поп Спира (1898) Стевана Сремца, уз истицање поетичке сличности са приповетком Кир Герас (1903). Полазећи од претпоставке да Сремац не прави суштинску разлику при портретисању људи и животиња у свом роману Поп Ћира и поп Спира, па и шире у свом хумористичком приповедању, настојали смо да покажемо на који начин је комично обликовање портрета животиња и предмета посредством њихове антропоморфизације и персонификације допринело хумору Сремчеве нарације. Битно место посвећено је релацијама које писац успоставља између ликова и животиња из њиховог непосредног окружења. Размотрени су и механизми којима се обликовао Сремчев доброћудни романескни смех. Успелу употребу стилских фигура, персонификације, поређења и ироније, размотрили смо на примеру најупечатљивијих портрета: патка, мачорâ и зидног сата. У завршном делу рада дат је кратак осврт на особену аутентичност коју доноси реалистичка поетика Стевана Сремца, разликујући овог писца од домаћих стваралаца исте епохе. Сматрамо да су ови стилски поступци допринели сликовитости Сремчевог израза, начинивши га тако једним од писаца најпогоднијих за транспоновање у модерне и савремене медије.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Студент мастерских студија

Reference

ИЗВОРИ

Сремац, С. (2008). Поп Ћира и поп Спира. Београд: Завод за уџбенике.

Сремац, С. (2011). „Кир Герас“, „Хронологија“. Стеван Сремац, прир. Горан Максимовић. Нови Сад: Издавачки центар Матице српске

ЛИТЕРАТУРА

Bergson, A. (1993). Smeh: esej o značenju komičnog. Beograd: Lapis.

Vidaković, M. (1995). Komično u filmu. Beograd: Institut za film.

Živković, D. (prir.) (1986). Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit.

Кашанин, М. (1968). Судбине и људи. Београд: Просвета.

Kvintilijan, M. (1967). Obrazovanje govornika. Sarajevo: Veselin Masleša.

Kolarić, J. (1976). Kršćani na drugi način. Zagreb: Veritas.

Максимовић, Г. (1998). Магија Сремчевог смијеха. Ниш: Просвета.

Popović, T. (2007). Rečnik književnih termina. Beograd: IP Logos Art.
Objavljeno
23. 05. 2024.
Sekcija
Članci