SRBSKÉ ĽUDOVÉ PRÍSLOVIA S LEXÉMOU БРАТ/БРАЋА (BRAT/BRATIA) A ICH DERIVÁTMI

  • Nina J. Chalupová Univerzita v Novom Sade Filozofická fakulta
Ključne reči: : lingvokulturológia, srbské ľudové príslovia, lexéma брат/браћа (brat/bratia), deriváty, opisná metóda

Apstrakt

Predložený príspevok má lingvokulturologický charakter. Predmetom tohto príspevku je fond srbských ľudových prísloví s lexikálnym motivantom брат/браћа (brat/bratia) a jeho derivátmi, ktorých zbierku urobil V. Stefanović Karadžić. Pozornosť venujeme aj definíciám prísloví a lexiky, ako i otázke, akú úlohu zohráva jazyk v kultúre. Sústreďujeme sa aj na významy lexémy брат (brat) v slovníku Речник српскога језика
a na údaje o lexéme брат (brat) v slovníku Обратни асоцијативни речник српскога језика. Cieľom práce je aplikovať opisnú metódu, aby sme získali nové poznatky o srbských ľudových prísloviach. V práci sa zaoberáme analýzou srbských ľudových prísloví s lexémou брат/браћа (brat/bratia) a ich derivátmi a zisťujeme, že príslovia vyjadrujúce kladný význam sa vyskytujú v práci v rovnakom počte ako príslovia, ktoré majú negatívnu konotáciu. Brat sa chápe v srbskej kultúre ako ambivalentný pojem. Východiskovou literatúrou boli príspevky R. Dragićevićovej, J. Dražićovej, J. Jovanovićovej Simićovej atď.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Študentka doktorandského štúdia

Reference

ZDROJ

Караџић, В. С. ([1849]1987). Српске народне пословице и друге различне као оне у обичај узете ријечи. Пантић, М. (уред.). Београд: Просвета – Нолит.

LITERATÚRA

Bukal, A. (2022). Uloga žene unutar obitelji: nekad i sad (záverečná práca). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Prevzaté 07.09.2023, z https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:111:717383

Бартмињски, Ј. (2011). Језик – слика – свет. Етнолингвистичке студије. Ајдачић, Д. (уред.) (прев. Бјелетић, М.). Београд: SlovoSlavia.

Драгићевић, Р. (2010). Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.

Драгићевић, Р. (2013). Концепт Бога у српским народним пословицама. У Грковић-Мејџор, Ј. & Кончаревић, К. (уред.), Теолингвистичка проучавања словенских језика (стр. 71–86). Београд: Српска академија наука и уметности, Одбор за српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија.

Драгићевић, Р., Пипер, П., & Стефановић, М. (2011). Обратни асоцијативни речник српскога језика. Београд: Службени гласник – Београдска књига.

Дражић, Ј. (2016). Појмовно-лингвистички модел ʻбогатство – сиромаштво’ у Српским народним пословицама. У Дражић, Ј., Бјелаковић, И. & Средојевић, Д. (уред.), Теме језикословне у србистици кроз дијахронију и синхронију: зборник у част Љиљани Суботић (стр. 231–243). Нови Сад: Филозофски факултет.

Дражић, Ј. (2017). Семантичко-деривационо гнездо лексеме брат и његове културолошке импликације у Српском рјечнику Вука Ст. Караџића. У Драгићевић, Р. (уред.), Путевима речи: зборник у част Даринки Гортан Премк (стр. 415–426). Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима.

Јовановић, Ј. (2006а). Књига српских народних пословица I. Београд: Научно друштво за неговање и проучавање српског језика.

Јовановић, Ј. (2006b). Књига српских народних пословица II. Београд: Научно друштво за неговање и проучавање српског језика.

Јовановић Симић, Ј. (2014). Хумане поруке (српских) народних пословица. Узданица 2014, 11(2), 7–20.

Николић, М. (уред.) (2011). Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска.

Пантић, М. (1987). Вук Стефановић Караџић и наше народне пословице. У Караџић, В. С., Српске народне пословице и друге различне као оне
у обичај узете ријечи. Пантић, М. (уред.) (стр. 353–382). Београд: Просвета – Нолит.

Repedžić, A. (2023). Ostaci starinskih rituala: poreklo i značaj obreda koji se izvode u ciklusu božićnih praznika. Beograd: Adria Media Magazini d. o. o. Prevzaté 09.03.2023, z https://nationalgeographic.rs/istorija-i-kultura/tradicija-i-obicaji/a38291/Poreklo-bozicnih-obicaja.html
Objavljeno
23. 05. 2024.
Sekcija
Članci