БАРОКНИ ЕП КАО ФАНТАСТИЧНИ РОМАН БОЈ ЗМАЈА СА ОРЛОВИ ЈОВАНА РАЈИЋА

  • Марија С. Цветићанин Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет
Ključne reči: мит, историја, фантастика, романескно, барокно

Apstrakt

Кроз рад се тематизују сличности и разлике између епа Бој змаја са орлови и барокног епа као жанра, али и између њега и других књижевних врста. Разматра се ауторов однос према историји, колико је тога веродостојног, као и шта је оно што је субјективно унето у текст. Затим се успостављају сличности између епа и народне културе и традиције, такође се додатно приближавају значења симбола змаја и орла, датих насловом спева. Пратиће се како Јован Рајић гради причу, на који начин користи наслеђе античког мита и који је удео фантастике присутан у свему томе. Настојано је проналажење литерарних веза између епоха које су претходиле, као и оних које су уследиле након настанка овог дела. Коментаришу се и културолошка размимоилажења исламског и хришћанских народа, дата из перспективе ауторовог времена. Биће разложен карактер најистакнутијег лика у спеву, као и опште особине зараћених страна. Важно место у раду заузимају оне стилске фигуре које су значајно допринеле целокупном утиску епа на читаоце, а у најважнијим аспектима говорено је и о другим одликама језика у делу. Посебна пажња посвећена је трећем певању као кулминацији спева, док ће се на крају рада видети како је Јован Рајић завршио дело и који је његов значај за целокупну књижевну традицију.

Reference

ИЗВОРИ

(2017). Антологијска едиција „Десет векова српске књижевности“, књига 17: „Јеротеј Рачанин, Јован Рајић, Михаило Максимовић“. Јовановић, Т., Грбић, Д., & Стефановић, Д. М. (прир.). Нови Сад: Издавачки центар Матице српске.

ЛИТЕРАТУРА

Грбић, Д. (2010). Алегорије ученог пустинољубитеља: поступак алегоризације у опусу Јована Рајића. Београд: Институт за књижевност и уметност.

Дамјанов, С. (2002). Елементи фантастике у Рајићевом спеву „Бој змаја с орлови“. Ново читање традиције: изазови историје српске књижевности (стр. 251‒255). Нови Сад: Дневник.

Поповић, Т. (1997). О неким структурним и стилским одликама Рајићевог спева „Бој змаја с орлови“. У Фрајнд, М. (уред.), Јован Рајић: живот и дело (стр. 161‒166). Београд: Институт за књижевност и уметност.

Стефановић, Д. М. (2008). Први еп у српској књижевности као пародија јуначког епа. У Рајић, Ј. Бој змаја са орлови (стр. 109‒126). Београд: Службени гласник.

Стојнић, М. (2002). Преплитање неколико поетика у поезији Јована Рајића. У Попов, Ч. (уред.), Јован Рајић: историчар, песник и црквени великодостојник (стр. 29‒40). Нови Сад: Огранак САНУ.

Суботић, Љ. (1997). Један покушај лингвостилистичке анализе Рајићевог спева „Бој змаја с орлови“. У Фрајнд, М. (уред.), Јована Рајић: живот и дело (стр. 149‒154). Београд: Институт за књижевност и уметност.
Objavljeno
23. 05. 2024.
Sekcija
Članci