О ЕУФЕМИЗМИМА У РУСКОЈ И СРПСКОЈ ШТАМПИ

  • Наташа Н. Козомора Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет
Ključne reči: еуфемизми, руски језик, српски језик, формално-језичка обележја, семантичка обележја

Apstrakt

Овај рад се бави еуфемизмима у руском и српском језику. На изабраној грађи из руске и српске електронске штампе у раду се утврђују њихове формално-језичкe и лексичко-семантичкe особине. Примењује се контрастивни метод у циљу утврђивања сличности и разлика у поступку еуфемизације у двама језицима. Теоријски оквир представљају истраживања о еуфемизмима Е. П. Сеничкине, као и В. П. Москвина, Д. Н. Шмељова, Л. П. Крисина и др.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Студенткиња докторских студија

Reference

ИЗВОРИ

Евгеньева, А. П. (1985–1988). Словарь русского языка в четырех томах. Москва: Русский язык. Преузето 17.10.2022, са

Розенталь, Д. Э., & Теленкова, М. А. (1985). Словарь справочник лингвистических терминов. Москва: Просвещение. Преузето 16.09.2023, са http://rus-yaz.niv.ru/doc/linguistic-terms/fc/slovar-221.htm#zag-1852

Аргументы и факты. Преузето 22.10.2022, са https://aif.ru/

Danas. Преузето 20.10.2022, са https://www.danas.rs/

ЛИТЕРАТУРА

Грицкат, И. (1961). О неким проблемима негације у српскохрватском језику. Јужнословенски филолог, 25, 115–136.

Ковачевић, М. (2006). О типовима и стилским особинама дисфемизама и еуфемизама. Годишњак за српски језик и књижевност, 20(8), 193–226.

Ковшова, М. Л. (2007). Семантика и прагматика эвфемизмов. Москва: Гнозис.

Матијашевић, Ј. (2019). Еуфемизми и синонимија. У Васић, В., & Стефановић, М. (уред.), Дериватолошко-лексиколошка истраживања руског и српског језика (стр. 194– 203). Нови Сад: Филозофски факултет.

Мирић, Д. (2007). О статусе категории смягчения в русском языке. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 32, 355–364.

Москвин, В. П. (2007). Выразительные средства современной русской речи. Тропы и фигуры. Ростов-на-Дону: Феникс.

Ристић, С. (2002). Актуелни аспекти експресивизације и еуфемизације у савременом српском језику. Научни састанак слависта у Вукове дане, 30(1), 167–178.

Сеничкина, Е. П. (2022). Эвфемизмы русского языка. Спецкурс. Москва: Издательство «Флинта».

Стијовић, Р. (1983). Префиксација придева у српскохрватском књижевном језику. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 26(1), 99–130.

Стојановић, М. (2021). Еуфемизми и њихова обрада у савременим речницима српског језика. У Ристић, С., Лазић Коњик, И., & Ивановић, Н. (уред.), Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема (стр. 223–238). Београд: Институт за српски језик САНУ.

Шмелёв, Д. Н. (1977). Современный русский язык. Лексика. Москва: «Просвещение».
Objavljeno
23. 05. 2024.
Sekcija
Članci