ЈЕДАН ПОГЛЕД НА ЖЕНЕ И ОБРАЗОВАЊЕ: ПАУЛИНА ЛЕБЛ АЛБАЛА

  • Татјана Н. Кличковић Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду
Ključne reči: образовање, феминизам, универзитетско образовање жена, Паулина Лебл Албала

Apstrakt

Овај рад се бави темом образовања и образовања жена у делима Паулине Лебл Албале, конкретно у њеним мемоарима Тако је некад било и у неколико есеја који тематизују како положај жена на универзитету почетком 20. века, тако и феномен кризе књиге, који се данас, у 21. веку, чини и даље актуелним. Тако је некад било, као дело чија је централна тема ауторкино лично искуство школовања, представља сведочанство о неизвесностима и потешкоћама с којима су се сусретале жене тог времена на путу ка вишем образовању. Овај рад проучава и култ учитеља који Лебл Албала доследно успоставља на сваком нивоу школовања, као и ауторкину анализу различитих наставничких приступа са којима се упознала. Лебл Албала нарочиту пажњу посвећује својим славним универзитетским професорима, Богдану и Павлу Поповићу и Јовану Скерлићу, те је ово њено дело драгоцен поглед на те веома значајне личности српске књижевне историје. Овај рад се бави питањима и темама из текстова Паулине Лебл Албале који су значајни савременом проучаваоцу и наставнику књижевности.

Reference

ИЗВОРИ

Лебл Албала, П. (1927). Криза књиге. Летопис Матице српске, 101(312/1), 6‒24.

Лебл Албала, П. (1928). Развој универзитетског образовања наших жена. Летопис Матице српске, 102(316),17‒28.

Лебл Албала, П. (2005а). На универзитету. Књижевни лист : месечник за књижевност, културу и друштвена питања, 4(40), 1. децембар 2005, 17.

Lebl Albala, P. (2005б). Tako je nekad bilo. Beograd: A. Lebl (Beograd: VMD).

ЛИТЕРАТУРА

Živković, D. (1992). Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit (Subotica: Birografika).

Палавестра, П. (2008). Историја српске књижевне критике : 1768‒2007. Том 1. Нови Сад: Матица српска (Нови Сад: Будућност).

Попов, Ч., & Станић, Д. (уред.) (2010). Српска енциклопедија. Том 1. Књ. 1. А-Беобанка. Нови Сад: Матица српска; Београд: Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике (Суботица: Ротографика).

Стефановић, М. Д. (2010). Аутобиографија. Београд: Службени гласник (Београд: Гласник).
Objavljeno
23. 05. 2024.
Sekcija
Članci