BELEŽNICA POVRATKA U ZAVIČAJ: NADREALISTIČKA REVOLUCIJA JEZIKA ILI NADREALISTIČKI JEZIK REVOLUCIJE

  • Aleksa P. Nikolić
Ključne reči: revolucija, nadrealizam, dekolonizacija, Eme Sezer, književni jezik

Apstrakt

Ovaj rad se bavi revolucionarnom dimenzijom poeme Beležnica povratka u zavičaj Emea Sezera, frankofonog pesnika poreklom sa Martinika. Budući da je ta revolucionarna dimenzija poeme dvostruka, poetička i politička, analiza teksta dotiče se kako njegovog istorijskog konteksta, tako i njegovih jezičkih aspekata. Rad pruža uvid u istorijski i kolonijalni kontekst Martinika koji je neophodan za bavljenje političkim aspektom poeme, dok su za potrebe interpretacije poetičkog aspekta u radu objašnjena autorova inspiracija evropskim nadrealizmom i njegovim revolucionarnim i avangardističkim odnosom prema jeziku. Oslanjajući se na različite odlomke iz poeme, rad pokazuje u kojoj je meri autor blizak marksističkom poimanju (dekolonijalne) revolucije i kako su nadrealističke književne strategije i shvatanja jezika primenjeni u tekstu. Nakon analize tih dvaju aspekata poeme rad nastoji da, oslanjajući se na koncepte Žaka Deride, dokaže kako se oni – politički i poetički aspekt – stapaju kroz pitanja identiteta i drugosti u kolonijalnom kontekstu kojima se poema bavi. Kroz spajanje tih dvaju aspekata, ona postaje istovremeno jedna nadrealistička revolucija jezika i nadrealistički jezik jedne revolucije.

##submission.authorBiography##

Aleksa P. Nikolić

Samostalni istraživač

Reference

Baudelaire, C. (1982). Les fleurs du mal. Boston: David R.

Blachère, J.-C. (2006). Breton, ascendant Césaire. Itinéraires et Contacts de cultures, 25, 61‒92.

Breton, A. (1983). Un grand poète noir. Dans : Césaire, A. Cahier d’un retour au pays natal. Paris : Présence africaine, 77‒89.

Bürger, P. (1984). Theory of the Avant-Garde. Minneapolis : University of Minnesota Press.

Césaire, A. (1956). Lettre à Maurice Thorez. Paris : Présence Africaine.

Césaire, A. (1983). Cahier d’un retour au pays natal. Paris : Présence africaine.

Césaire, A. (2004). Discours sur le colonialisme ; suivi du Discours sur la négritude. Paris : Présence africaine.

Derrida, J. (1972). Marges de la philosophie. Paris : Éditions de Minuit.

Guberina, P. (1956). Préface. Dans : Césaire, A. Cahier d’un retour au pays natal. Paris : Présence africaine, 3‒8.

Kestellot, L. (2001). Histoire de la littérature négro-aficaine. Paris : Karthala – AUF.

Kestellot, L. (2008). Comprendre le "Cahier d’un retour au pays natal" d’Aimé Césaire. Paris : Harmattan.

La Sainte Bible, traduite par Louis Segond. (2020). Paris : Éditions Ducourt.

Marinetti, F. T. (1996). Manifestes du futurisme. Paris : Séguier.

Vailland, R. (2007). Le surréalisme contre la révolution. Paris : Delga.
Objavljeno
18. 01. 2023.
Sekcija
Članci