VYJADROVANIE ĽUDSKÝCH VLASTNOSTÍ V SLOVENSKEJ A SRBSKEJ ZOONYMICKEJ FRAZEOLÓGII (NA PRÍKLADE FRAZÉM S LEXÉMOU POMENÚVAJÚCOU DOMÁCE ZVIERA)

  • Nina J. Chalupová
Ključne reči: zoonymická frazeolόgia, slovenské a srbské zoonymické frazémy, domáce zvieratá, kontrastívna analýza, ľudské vlastnosti

Apstrakt

Predmetom výskumu opísaného v tomto príspevku sú slovenské a srbské frazémy s lexémou pomenúvajúcou domáce zviera. Cieľom príspevku je uplatnením opisnej metódy a kontrastívnej analýzy zoonymických frazém zistiť tak podobnosti, ako i rozdiely vyskytujúce sa v tejto skupine frazém v slovenčine a srbčine. Zoonymická frazeolόgia predstavuje tú časť frazeolόgie, v ktorej motivačným základom je zoonymické podstatné meno (zooapelatívum). Vychádzame z predpokladu, že sa domácim zvieratám častejšie pripisujú negatívne vlastnosti, ktoré možno vnímať aj ako stereotypy. Cieľom práce je poukázať aj na častý výskyt frazém porovnávacej štruktúry tak v slovenskej, ako
i v srbskej frazeolόgii. Frazémy so zoonymickým komponentom klasifikujeme do sémantickej makroskupiny: o mentálnych/charakterových vlastnostiach človeka, v rámci ktorej vyčleňujeme ďalšie sémantické mikroskupiny. Vychádzame z tvrdení lingvistky
I. Vidovićovej Boltovej o dvojitej metaforizácii vo frazeolόgii pri pripisovaní ľudských vlastností zvieratám, ktoré sa používajú na charakterizáciu človeka. Budeme rozlišovať konkrétne motívy, asociatívne motívy, nelogické alebo absurdné motívy, nereálne motívy, biblické motívy a národno-kulturologické motívy. Východiskovou literatúrou boli aj vedecké príspevky A. Bunkovej a M. Opašićovej, R. Hansenovej-Kokorušovej atď.

##submission.authorBiography##

Nina J. Chalupová

Univerzita v Novom Sade

Filozofická fakulta

Študentka doktorandského štúdia

Reference

ZDROJE

Buzássyová, K., & Jarošová, A. (Eds.) (2006). Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

Buzássyová, K., & Jarošová, A. (Eds.) (2011). Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

Habovštiaková, K., & Krošláková, E. (1996). Frazeologický slovník: človek a príroda vo frazeolόgii. Bratislava: Veda.

Jarošová, A. (Ed.) (2015). Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

Kačala, J., & Pisárčiková, M. (Eds.) (2003). Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

Matešić, J. (1982). Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskog jezika. Zagreb: IRO „Školska knjiga“.

Nikolić, M. (Ed.) (2011). Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska.

Otašević, Đ. (2012). Frazeološki rečnik srpskog jezika. Novi Sad: Prometej.

Peciar, Š. (Ed.) (1959 – 1968). Slovník slovenského jazyka I – VI. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

Smiešková, E. (1977). Malý frazeologický slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Spasić, Ž. (1984). Frazeološki rečnik srpskohrvatskog jezika (srpskohrvatsko-slovački). Novi Sad: Filozofski fakultet, Institut za južnoslovenske jezike [etc.].

Spasić, Ž. (1989). Frazeološki rečnik slovačko-srpskohrvatski. Novi Sad: Filozofski fakultet, Institut za južnoslovenske jezike [etc.].

LITERATÚRA

Augustinská, D., Bajzíková, E., Baláž, P., Blanár, V., Bosák, J., Buffa, F., Buzássyová, K., Čejka, M., Darovec, M., Drozdík, L., Dvonč, L., Dvončová, J., Fazekašová, M., Ferenčíková, A., Findra, J., Furdík, J., Gašinec, E., Genzor, J., Gotthardová, G., Habovštiak, A., Habovštiaková, K., Hegerová, K., Horák, E., Horák, G., Horecký, J., Jančovičová, Ľ., Kačala, J., Košecký, S., Krajčovič, R., Kráľ, Á., Krošláková, E., Krupa, V., Kučerová, E., Kutlík-Garudo I. E., Lamprecht, A., Majtán, M., Majtánová, M., Marko, E., Masár, I., Michalus, Š., Miko, F., Mistrík, J., Mlacek, J., Nemcová, E., Nižníková, J., Ondrejovič, S., Oravec, J., Patáková, M., Pavlovič, J., Peciar, Š., Pícha, E., Pisárčiková, M., Považaj, M., Rácová, A., Ripka, I., Rísová, E., Ruščák, F., Ružička, J., Rybár, L., Sabol, J., Sekaninová, E., Servátka, M., Slivková, V., Smiešková, E., Škvareninová, O., Štec, M., Štibraný, J., Švagrovský, Š., & Žigo, P. (Eds.) (1993). Encyklopédia jazykovedy. Bratislava: Obzor.

Buchtelová, R., Confortiová, H., Červená, V., Holubová, V., Hovorková, M., Churavý, M., Kraus, J., Kroupová, L., Ludvíková, M., Machač, J., Mejstřík, V., Petráčková, V., Poštolková, B., Roudný, M., Schmiedtová, V., Šroufková, M., & Ungermann, V. (Eds.) (2008). Slovník cudzích slov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Bunk, A., & Opašić, M. (2010). Prilog kontrastivnoj analizi frazema sa zoonimskom sastavnicom u hrvatskome i češkome jeziku. Rasprave, časopis instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 36(2), 237–250. Prevzaté 01. 02. 2021, zo

https://hrcak.srce.hr/67907

Čagalj, I., & Svítková, M. (2014). Tipologija frazeološke ekvivalencije na primjeru hrvatskih i slovačkih frazema s ihtionimskom sastavnicom. In Vidović Bolt, I. (Ed.), Životinje u frazeološkom ruhu: zbornik radova
s međunarodnoga znanstvenog skupa Animalistički frazemi u slavenskim jezicima (str. 33–47). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF-press. Prevzaté 20. 06. 2022, zo

https://openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/view/115/190/8680

Glovňa, J. (2015). Frazeolόgia. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta.

Hansen-Kokoruš, R. (1996). Magarac i konj u svjetlu njihovih frazeoloških osobina (Na materijalu ruskoga, hrvatskoga i njemačkoga jezika). Filologija, 27, 43–52. Prevzaté 01. 03. 2022, zo

https://hrcak.srce.hr/157403

Mlacek, J. (1977). Slovenská frazeológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Mlacek, J., Ďurčo, P., Skladaná, J., Miko, F., Krošláková, E., Jankovičová, M.,
& Dobríková, M. (1995). Frazeologická terminolόgia. Bratislava: Stimul.

Ološtiak, M., & Ivanová, M. (2013). Kapitoly z lexikológie. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

Uhláriková, J. (2021). Somatická frazeolόgia v slovenčine a srbčine. Nový Sad: Filozofická fakulta v Novom Sade.

Vidović Bolt, I. (2014). Životinja kao (ne)inteligentan čovjekov prijatelj. In Vidović Bolt, I. (Ed.). Životinje u frazeološkom ruhu: zbornik radova
s međunarodnoga znanstvenog skupa Animalistički frazemi u slavenskim jezicima (str. 489–500). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF-press. Prevzaté 20. 06. 2022, zo

https://openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/view/115/190/8711
Objavljeno
18. 01. 2023.
Sekcija
Članci