ROMAN KUĆA U ULICI MANGO SANDRE SISNEROS: UPOREDNA ANALIZA PRIČA PREVEDENIH SA ENGLESKOG JEZIKA NA SRPSKI

  • Mirna M. Ćurić
Ključne reči: studije prevođenja, književni prevod, multikulturna književnost, Sandra Sisneros

Apstrakt

Rad se bavi analizom prevoda priča iz romana Kuća u ulici Mango američke spisateljice meksičkog porijekla Sandre Sisneros[1]. Roman je na srpski jezik prevela Marija Stamenković 2003. godine, a dvije godine kasnije Mirjana Radovanov Matarić prevela je pet priča iz romana, te su one objavljene u domaćem književnom časopisu Polja. Na osnovu uporedne analize priča za koje postoje dva prevoda na srpski jezik, u radu se razmatraju prevodilačke strategije i tehnike koje su prevodioci koristili, kao i rješenja za pojedine prevodilačke nedoumice, poput transkripcije stranih imena i naziva, te upotrebe anglicizama u prevodu. S obzirom na to da se prevodi odnose na djelo iz domena multikulturne književnosti, u radu se razmatra i način na koji prevodioci uspijevaju čitaocima prevoda prenijeti kulturološke aspekte originalnog teksta. Oba prevodioca postižu zavidan nivo jezičke, semantičke i stilske ekvivalencije u prevodima, ali se zbog činjenice da Sisnerosina književnost odražava svijest o multikulturnom ambijentu prevod Mirjane Radovanov Matarić ovdje smatra adekvatnijim, za šta je zaslužna upravo strategija postranjivanja, kojom se češće služi.

 

[1] Sandra Sisneros je rođena 1954. godine u Čikagu. Popularnost i šire priznanje za književnost stekla je objavom romana Kuća u ulici Mango, u čijem se tematskom središtu nalazi život meksičkih Amerikanaca, a posebno životi čikanskih žena u Americi. Napisala je još nekoliko romana i autor je više zbirki poezije i kratkih priča.

##submission.authorBiography##

Mirna M. Ćurić

Univerzitet u Novom Sadu

Filozofski fakultet

Student doktorskih studija

Reference

Beljić, I. (2013). Najčešći problemi u izgovoru i transkripciji imena iz španskog jezika. U Vučo, J. & Polovina, V. (ured.), Savremeni tokovi u lingvističkim istraživanjima 2 (str. 25–39). Beograd: Edicija Filološka istraživanja danas.

Cisneros, S. (1991). The House on Mango Street. New York: Vintage Book.

Hatim, B. & Mason, I. (1990). Discourse and the Translator. Harlow, Essex: Longman.

Hlebec, B. (2009). Prevodilačke tehnike i postupci. Beograd: EBG.

Ivir, V. (1978). Teorija i tehnika prevođenja. Sremski Karlovci: Centar Karlovačka gimnazija.

Izgarjan, A. & Prodanović Stankić, D. (2015). Approaches to Metaphor: Cognitive, Translation and Literature Studies Perspective. Novi Sad: Filozofski fakultet Novi Sad.

Jakobson, R. (1959). On Linguistic Aspects of Translation. U Brower, R. A. (ured.). On Translation (str. 232–239). Cambridge: Harward University Press.

Katan, D. (2003). Translating Cultures: An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators [2. izd.]. London and New York: Routledge.

Klajn, I. (2005). Gramatika srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Kloudy, K. & Heltai, P. (2020). Re-domestication, Repatriation and Additional Domestication in Cultural Back-translation. Across Languages and Cultures, 21(1), 43–65.

Krstić, N. (2008). Francuski i srpski u kontaktu: struktura proste rečenice i prevođenje. Novi Sad – Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Lazović, V. (2010). Identitet prevodioca u našoj prevodilačkoj praksi. U Subotić, J. & Živanšević Sekeruš, I. (ured.), Susret kultura (knjiga II) (str. 855–861). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Mason, I. & Laver, J. (2020). A Dictionary of Translation and Interpreting. Edinburgh: Unpublished. Preuzeto 24. 11. 2021, sa

https://www.academia.edu/44164279/A_DICTIONARY_OF_TRANSLATION_AND_NTERPRETING

Mišić-Ilić, B. & Lopičić, V. (2011). Pragmatični anglicizmi u srpskom jeziku. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LIV(1), 261–273.

Newmark, P. (1982). Approaches to translation. Oxford: Pergamon Press.

Nida, E. (1964). Towards a Science of Translating. Leiden: Brill.

Otašević, Đ. (1992). Frazeološki rečnik srpskog jezika. Novi Sad: Prometej.

Pešikan, M., Jerković, J. & Pižurica, M. (2010). Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska.

Pešikan, M., Jerković, J. & Pižurica, M. (2020). Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska.

Prćić, T. (1998). Novi transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena. Novi Sad: Prometej.

Prćić, T. (2001). Adaptacija novih reči iz engleskog jezika prevođenjem. U VII simpozijum Društva za primenjenu lingvistiku: Kontrastivna, teorijska i primenjena jezička istraživanja (rukopis). Novi Sad: Filozofski fakultet. Preuzeto 12. 2. 2016, sa

https://drive.google.com/file/d/0B9BaNR1G9L3Ea2RkMnFHeXBnNjQyTWo0bHJNamlSMVd4Qk1F/edit?pref=2&pli=1

Prćić, T. (2011). Engleski u srpskom. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Radovanov Matarić, M. (2005). Sandra Sisneros: Moje ime. Polja, L(431), 95–98.

Schleiermacher, F. ([1813]1992). On the Different Methods of Translating. U Shulte, R. & Biguenet, J. (Eds.). Theories of Translation (str. 36–54). Chicago: University of Chicago Press.

Siefring, J. (2004). The Oxford Dictionary of Idioms. Oxford – New York: Oxford UP.

Snell-Hornby, M. (2006). The Turns of Translation Studies: New Paradigms of Shifting Viewpoints. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Stamenković, M. (2003). Kuća u ulici Mango. Beograd: Narodna knjiga – Alfa.

Stoilkov, A. V. (2018). Prenos društveno-istorijski obeleženih elemenata kulture u engleskom prevodu proze postjugoslovenskih autora sa bivšeg srpsko-hrvatskog govornog područja. Doktorska disertacija. Beograd: Filološki fakultet.

Šipka, M. (2010). Pravopisni rečnik srpskog jezika. Novi Sad: Prometej.

Venuti, L. (1995). The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London – New York: Routledge.

Vinay, J. P. & Darbelnet, J. (1995). Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for translation. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Wardle, M. (2010). Noodles Rock Style: Translation and Culture. U Subotić, J. & Živanšević Sekeruš, I. (ured.), Susret kultura (knjiga II) (str. 813–820). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Yang, W. (2010). Brief study of Domestication and Forenization in Translation. Journal of Language Teaching and Research, 1(1), 77–80.
Objavljeno
18. 01. 2023.
Sekcija
Članci