ПОЈАМ СТРУКТУРЕ И РАЗВОЈ ЛИНГВИСТИЧКОГ СТРУКТУРАЛИЗМА

  • Марко М. Милошевић
Ključne reči: структура, структурализам, Фердинанд де Сосир, Лисјен Голдман, Ноам Чомски

Apstrakt

Предмет овог рада јесте представљање појма структуре и приказ развоја лингвистичког структурализма, почевши од Аристотеловог поимања суштине и Платоновог тумачења система знакова. Главни део текста посвећен је лингвистичком структурализму и најзначајнијим доприносима његовог утемељивача Фердинанда де Сосира, као и развоју европског (Женевска, Прашка и Копенхашка лингвистичка школа) и америчког структурализма (антрополошка лингвистика и епоха дистрибуционализма). У раду је језгровито описан и однос између структуралне лингвистике и генетског структурализма, чији је главни представник Лисјен Голдман. На крају су изнети и основни постулати на којима почива генеративна граматика Ноама Чомског, који, према мишљењу великог броја лингвиста, радикално раскида са првобитним структуралистичким периодом.

##submission.authorBiography##

Марко М. Милошевић

Универзитет у Крагујевцу

Филолошко-уметнички факултет

Центар за научноистраживачки рад

Истраживач-приправник

Reference

Ašić, T. (2011). Nauka o jeziku. Beograd: Beobook.

Bart, R. (1971). Književnost, mitologija, semiologija. Beograd: Nolit.

Bugarski, R. (1991). Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Glovacki-Bernardi, Z. (2007). Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga.

De Sosir, F. (1977). Opšta lingvistika. Beograd: Nolit.

De Sosir, F. (1996). Kurs opšte lingvistike. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Дос, Ф. (2016а). Историја структурализма 1. Београд: Карпос.

Дос, Ф. (2016б). Историја структурализма 2. Београд: Карпос.

Goldman, L. (1981). Genetičkostrukturalistička metoda u istoriji književnosti. Novim putevima francuske lingvistike, 63–82.

Eko, U. (1973). Kultura, informacija, komunikacija. Beograd: Nolit.

Ivić, M. (1963). Pravci u lingvistici. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Ivić, M. (1969) (na koricama 1970). Pravci u lingvistici. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Ivić, M. (2001). Pravci u lingvistici I. Beograd: Biblioteka XX vek.

Калер, Џ. (1980). Сосир, оснивач модерне лингвистике. Београд: Београдски издавачко-графички завод.

Калер, Џ. (1990). Структуралистичка поетика. Београд: Српска књижевна задруга.

Malmberg, B. (1979). Moderna lingvistika. Beograd: Slovo ljubve.

Митић, И. & Јанић, А. (2017). Де Сосир и Прашки лингвистички кружок: кратак преглед истраживања. Годишњак за српски језик, 131–144.

Novakov, P. (2006). Pojmovnik strukturalne lingvistike. Novi Sad: Zmaj.

Pijaže, Ž. (1978). Strukturalizam. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod.

Halupka-Rešetar, S. (2011). Rečenični fokus u engleskom i srpskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Herteg, C. (2003). The contributions of the Prague school to the study of language. Annales universitatis apulensis. Philologica, 3, 371–375.

Hjelmslev, L. (1980). Prolegomena teoriji jezika. Zagreb: BibliotekaTeka.

Čomski, N. & Fuko, M. (2011). O ljudskoj prirodi: pravda protiv moći. Loznica: Karpos.

Škiljan, D. (1980). Pogledi u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga.

Шуваковић, У. (2012). Правда против моћи у разматрању Ноама Чомског и Мишела Фукоа. У Јовановић, Б. (уред.), Зборник радова Филозофског факултета – Универзитет у Приштини (стр. 465–470). Приштина: Филозофски факултет.
Objavljeno
18. 01. 2023.
Sekcija
Članci