СИНЕСТЕЗИЈА ТАКТИЛНОГ, ВИЗУЕЛНОГ И АУДИТИВНОГ У РОМАНУ ЂАКОН БОГОРОДИЧИНЕ ЦРКВЕ ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ

  • Јована С. Анђелковић
Ključne reči: црква, музика, калуђерски вео, додир, ђаковање

Apstrakt

Суштинска инстанца овог истраживања подразумева критичко-аналитички приказ и опис појединих (тактилних, визуелних и аудитивних) мотива романа Ђакон Богородичине цркве Исидоре Секулић, како би се, посредством њих, у делу издвојиле ауторкине представе љубави у религији и религиозног у љубави. Поступци плетења и преплитања издвојени су као основна начела композиције романа, те је и фокус истраживања усмерен ка оним романескним сензацијама произведеним различитим облицима синестетичког прожимања. У том контексту, изнађени су уметнички чворови у тексту из којих се пробија тематизовање другости и другачијости главне јунакиње у односу на друштвену средину којој припада, као и радикалне последице њеног одступања од нормираног и очекиваног. Поред тога, при овој анализи поједини одломци романа доведени су у везу са великим музичким и ликовним остварењима, те је изведена и кратка мотивацијска подлога за такав компаративни приступ.

##submission.authorBiography##

Јована С. Анђелковић

Универзитет у Крегујевцу

Филолошко-уметнички факултет

Истраживач-приправник

Reference

Бошковић, Д. (2011). Зашто у књижевности брак није могућ: зашто књижевност није могућа у браку. У Бошковић, Д. (уред.), Жене, род, идентитет, књижевност (стр. 125–130). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.

Гароња Радованац, С. (2010). Жена у српској књижевности. Нови Сад: Дневник.

Гароња Радованац, С. (2019). Један век од објављивања романа Ђакон Богородичине цркве. У Гароња, С. (уред.), Ђакон Богородичине цркве (стр. 207‒225) Београд: Лагуна.

Дамјанов, С. (2011). Женски еротизам у српским народним причама. У Бошковић, Д. (уред.), Жене: род, идентитет, књижевност (стр. 72–85). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.

Derrida, J. (2000). Le toucher, Jean-Luc Nancy. Преузето 23. 7. 2022, са

http://www.tkh-generator.net/wp-content/uploads/2014/04/tkh_7-web.pdf.html

Зафрански, Р. (2005). Зло или драма слободе. Београд: Службени лист.

Маринковић, М. (2012). Религиозна, духовна, црквена музика – три Богонадахнута лица музике. У Ковачевић, М. (уред.), Српски језик, књижевност, уметност (стр. 61–73). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.
Objavljeno
18. 01. 2023.
Sekcija
Članci