ŽÁNROVÁ CHARAKTERISTIKA BIBLICKEJ SÁGY V PRIESTORE SLOVENSKEJ LINGVOŠTYLISTIKY

  • Eleonóra L. Zvalená Univerzita v Novom Sade Filozofická fakulta
Ključne reči: sága, žáner, štylistika, biblický text, Stará zmluva

Apstrakt

Problematika žánrovej charakteristiky biblických textov nebola v slovenskej jazykovede doteraz komplexne spracovaná. V našom príspevku skúmame ságu Starej zmluvy ako žánrovú jednotku, ktorú možno charakterizovať na základe viacerých kritérií uplatňujúcich sa v komplexnosti a vo vzájomnej podmienenosti. Ságu charakterizujeme ako synchrónny žáner, ktorý má invariantné znaky a vlastnosti vyplývajúce z biblického textu ako špecifického náboženského komunikátu. Zameriame sa na tie vlastnosti biblickej ságy, cez ktoré nadobúda parametre jedinečnosti a odlišnosti vo vzťahu k iným biblickým textom. V práci vychádzame z doterajších teoreticko-metodologických koncepcií slovenskej štylistiky a z jazykovedných sond do problematiky biblických textov.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Lektorka slovenského jazyka a literatúry

Reference

Biblia. Písmo sväté Starej a Novej zmluvy. 2015. Liptovský Mikuláš: Tranoscius.

Cap, Alexander. 2011. „Literárne žánre Starého Zákona a hebrejská poézia“. Husár, J. ed. In: Pravoslávny biblický zborník III/2011 [elektronický zdroj]: Zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Gorlice: Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach. http://www.okp-elpis.pl/book,open,1772,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_III_2011.html (25.08.2021)

Doruľa, Ján. ed. 1997. O prekladoch Biblie do slovenčiny a do iných slovanských jazykov. Bratislava: Slavistický kabinet SAV.

Fabian, Anton. 1997. „Rozprávačstvo – Jazykovo-štylistická podstata Biblie“. In: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru, roč. 9, č. 3: 146–153.

Findra, Ján. 2004. Štylistika slovenčiny. Martin: Osveta.

Findra, Ján. 2013. Štylistika súčasnej slovenčiny. Martin: Osveta.

Heriban, Jozef. 1992. Príručný lexikón biblických vied. Rím: Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda.

Hoffmanová, Jana. 1997. Stylistika a... Současná situace stylistiky. Praha: Trizonia 1997.

Mistrík, Jozef. 1991. „Náboženský štýl“. In: Mistrík, J. ed. Studia Academica Slovaca. Prednášky XXVII. letného seminára slovenského jazyka a literatúry. 20. Bratislava, Alfa: 163–175.

Mistrík, Jozef. 1985. Štylistika. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Mistrík, Jozef. 1997. Štylistika. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

Mlacek, Jozef. 1998. „K štylistike náboženskej komunikačnej sféry a k jazyku súčasnej duchovnej piesne“. In: Mlacek, J. ed. Studia Academica Slovaca. Prednášky XXXIV. letného seminára slovenského jazyka a literatúry. 27. Bratislava, Stimul: 102–117.

Ruščák, František. 1993. „Zvesť o Kristovom narodení ako žáner a text“. In: Ruščák, F. ed. Text a kontext. Zborník z medzinárodnej konferencie v Prešove 18. – 19. novembra 1993. Prešov, Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach: 140–144.

Slančová, Dana. 2001. Základy praktickej rétoriky. Prešov: Náuka.

Slovník slovenského jazyka. Online. Dostupné na internete (15.08. 2021)

Tyrol, Anton. 1999. Poznámky k štúdiu biblickej exegézy. Svit: Katolícke biblické dielo.
Objavljeno
29. 12. 2021.
Sekcija
Članci