ЈАКОБСОНОВА ТУМАЧЕЊА ПОЕТИКЕ

  • Милица А. Кандић Универзитет у Крагујевцу Филолошко-уметнички факултет
Ključne reči: структурализам, Роман Јакобсон, руски формализам, поетска функција језика, приступи поетици

Apstrakt

: У раду Јакобсонова тумачења поетике најпре смо излагали теоријске чињенице у вези са структурализмом како бисмо се упознали са методологијама које су структуралисти користили. Затим смо, испитујући природу знака и односа ознаке и означеног, као и однос језичког система и говорног чина, разматрали утицаје Сосира на структуралисте и формалисте, где смо указали на поимања поетског језика и језика самог по себи. Остатак рада посвећен је текстовима Романа Јакобсона и његовим тумачењима поезије, фолклорне књижевности, приповедака, епских песама, епова и сонета. Различитим тумачењима која су дата кроз Јакобсонове текстове, стекли смо увид у методологију тумачења текстова и у специфичности поетског језика.

##submission.authorBiography##

##submission.authorWithAffiliation##

Истраживач-приправник

Reference

Арсенијевић Митрић, Јелена. 2014. „Еволуција мисли Романа Јакобсона“. У: Бошковић, Д. (ур.). 2014. УСКРСНУЋЕ књижевности: 100 година руског формализма. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 245–257.

Јаkоbsоn, Roman. 1966. Lingvistika i poetika. Beograd: Nolit.

Jakobson, Roman. 1970. Poetika ruskog formalizma. Beograd: Prosveta.

Jakobson, Roman. 1978. Ogledi iz poetike, Beograd: Prosveta.

Јакобсон, Роман. Поморска, Кристина. 1998. РАЗГОВОРИ: Лингвистика, поетика, култура ХХ века. Београд: Народна књига-Алфа.

Калер, Џонатан. 1990. Структуралистичка поетика. Београд: Српска књижевна задруга.

Kојеn, Leon. 1978. „Jakobsonova poetika“. U: Komnenić, М., Kojen, L. (ur.). 1978. Ogledi iz poetike. Beograd: Prosveta, 7–46.

Petrov, Aleksandar. 1970. „Poetika ruskog formalizma“. U: Petrov, A. (ur.). 1970. Poetika ruskog formalizma. Beograd: Prosveta, 7–78.

Šklovski, Viktor. 1970. „Umetnost kao postupak“. U: Petrov, A. (ur.). 1970. Poetika ruskog formalizma. Beograd: Prosveta, 81–94.
Objavljeno
29. 12. 2021.
Sekcija
Članci