МОТИВ ИНЦЕСТА У ДРАМИ "НЕДОЗВАНИ" МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА

  • Емилија А. Поповић
Ključne reči: Момчило Настасијевић, инцест, драма, матерња мелодија, музика

Apstrakt

У раду се анализира мотив инцеста у драми Момчила Настасијевића Недозвани. Циљ рада јесте да, кроз анализу различитих аспеката мотива инцеста у драми Недозвани, покаже да је овај мотив, односно, родна коб, која наткриљује и целокупан драмски опус овог писца, заправо алегорија уметности, која је послужила овом писцу за обликовање естетског концепта. Иако је у овој драми мотив инцеста метафора за „породичну самодовољност“, категорије кроз које је овај мотив приказан упућују на намеру писца да од овог мотива начини метафору за матерњу мелодију која ће се у другим драмама развити до алегорије за уметничко стварање, тј. естетског концепта. У раду ће бити анализирани ликови чији односи и карактери граде и осветљавају овај мотив.

##submission.authorBiography##

Емилија А. Поповић

Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Студенткиња мастер студија

Reference

Грдинић, Никола.1994. „Проблем матерње мелодије у српској књижевности“. Поетика

Момчила Настасијевића. Зборник радова. (Ур. Новица Петковић). Београд, Горњи Милановац: Институт за књижевност и уметност, Културно-просветна заједница Србије, Дечје новине, 33–40.

Elijade, Mirče. 2004. Sveto i profano. Priroda religije. Beograd, Laćarak: Alnari, Tabernakl.

Јовић, Бојан. 1994. „Биљна метафорика и симболика биљака у делу Момчила Настасијевића“. Поетика Момчила Настасијевића. Зборник радова. (Ур. Новица Петковић). Београд, Горњи Милановац: Институт за књижевност и уметност, Културно-просветна заједница Србије, Дечје новине, 77–89.

Марјановић, Петар. 1997. „Испаштање наслеђеног греха“. Српски драмски писци XX века. Нови Сад, Београд: Матица српска, Академија уметности, 123–139.

Милосављевић, Петар. 1978. Поетика Момчила Настасијевића. Нови Сад: Матица српска.

Павловић, Миодраг. 1964. Осам песника. Београд: Просвета.

Пантовић-Стојановић, Бојана. 1998. Српски експресионизам. Нови Сад: Матица српска.

Фрајнд, Марта. 1994. „Доброта као коб у драмама Момчила Настасијевића“. Поетика Момчила Настасијевића. Зборник радова. (Ур. Новица Петковић). Београд, Горњи Милановац: Институт за књижевност и уметност, Културно-просветна заједница Србије, Дечје новине, 67–75.

Cvetković, Kosara. 2017. Čitanje (ne)sceničnosti dramskih tekstova Momčila Nastasijevića. Beograd: Univerzitet umetnosti, Fakultet dramskih umetnosti.
Objavljeno
06. 12. 2021.
Sekcija
Članci