МИЛИЦА МИМИ ВУЛОВИЋ И ЧАСОПИС "МИСАО"

  • Валентина В. Генцел
Ključne reči: авангарда, модерност, песма, приповетка, биографија

Apstrakt

У раду се анализира целокупни објављени књижевни рад Милице Мими Вуловић, који се састоји од четири песме и једне приповетке, штампан у часопису Мисао (у раздобљу од 1920. до 1922. године). Како текстови припадају у том периоду новонаступајућој епохи, дат је осврт на основна начела авангарде и њено (не)прихватање од стране тадашњих уредника часописа Симе Пандуровића и Ранка Младеновића. О животу Вуловићеве се мало писало, те ће га аутор у уводном делу рада сажето приказати, највише уз помоћ изјава и књижевног стваралаштва списатељкине кћерке Светлане Велмар-Јанковић. Образована у Француској, из буржоаске породице где се књига ценила, Милица Вуловић је имала приступ нашој и европској култури и савременом књижевном стваралаштву. Пажљивом анализом ауторкиних текстова пружа се увид у њен покушај модернистичког писања, који је још увек у дослуху са традицијом и пређашњим епохама, са циљем да се допринесе његовом бољем сагледавању у оквиру српске авангардне књижевности.

##submission.authorBiography##

Валентина В. Генцел

Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Студент докторских студија

Reference

Бараћ, Станислава. 2012. „Мими В. Вуловићева“. У: Пантић, М. (ур.). Бездане светлости: о књижевном делу Светлане Велмар-Јанковић. 2012. Београд: Библиотека града: 49–62.

Вуловић, Милица. 1920. „* * *“. У: Живојиновић, В. и С. Пандуровић (ур.). 1920. Мисао, год. II, књ. 3, св. 5 (1. септембар 1920): 1250.

Вуловић, Милица. 1921. „Фантазија“. У: Живојиновић, В. и С. Пандуровић (ур.). 1921. Мисао, год. III, књ. 6, св. 3 и 4 (1. и 16. јун 1921): 186.

Вуловић, Милица. 1921. „Бол“. У: Живојиновић, В. и С. Пандуровић (ур.). 1921. Мисао, год. III, књ. 7, св. 1 (1. септембар 1921): 29–30.

Вуловић, Милица. 1921. „Лаж“. У: Живојиновић, В. и С. Пандуровић (ур.). 1921. Мисао, год. III, књ. 7, св. 3 (1. октобар 1921): 182.

Вуловић, Милица. 1922. „Немир између четири зида“. У: Младеновић, Р. (ур.). 1922. Мисао, год. III, књ. 10, св. 7 (1. децембар 1922): 1740–1751.

Велмар-Јанковић, Светлана. 2007. Прозраци. Београд: Стубови културе.

Велмар-Јанковић, Светлана. 2007. „Мими“. У: Стефановић, М. и К. Граната-Савић (ур.). 2007. Моја мајка: писци говоре. Нови Сад: Змајеве дечје игре: 21–24.

Велмар-Јанковић, Светлана, Гикић-Петровић, Радмила. 2012. „Рамови нашег света: разговор са Светланом Велмар-Јанковић“. Летопис Матице српске, год. 188, књ. 490, св. 6 (дец. 2012). 1204–1219.

Стојановић-Пантовић, Бојана. 1998. Српски експресионизам. Нови Сад: Матица српска.

Стојановић-Пантовић, Бојана. 2008. „Прозраци Светлане Велмар-Јанковић – питање условљености жанра и рецепције“. Књижевност и стварност 2: Међународни научни састанак слависта у Вукове дане. Београд: Meђународни славистички центар, стр. 443–450.

Tešić, Gojko. 1991. Srpska avangarda u polemičkom kontekstu (dvadesete godine). Novi Sad: Svetovi; Beograd: Institut za knјiževnost i umetnost.
Objavljeno
06. 12. 2021.
Sekcija
Članci