РУKА У РУСKИМ ПОСЛОВИЦАМА: ЛИНГВОKОГНИТИВНИ АСПЕKАТ

  • Наташа Н. Kозомора
Ključne reči: когнитивна лингвистика, концепт, рука, пословице, руски језик

Apstrakt

У овом раду се, применом когнитивно‑семантичког метода развијеног у оквиру руске лингвоконцептологије, анализира лексема рука у руским пословицама. Циљ рада је да се, путем семантичке анализе пословица које садрже номинатор концепта рука, утврди традиционална и социокултурна садржина концепта. Све пословице груписане су према семантичкој блискости. Такође, у раду је представљена и структура паремиолошког поља концепта рука. Резултати истраживања показују која су когнитивна обележја концепта рука и у ком степену присутна у руским пословицама, која од њих имају социокултурни и традиционални карактер, као и која од тих обележја учествују у формирању различитих апстрактних значења.

##submission.authorBiography##

Наташа Н. Kозомора

Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет

Reference

Байбурин, А. К., Топорков, А. Л. 1990. У истоков этикета. Ленинград: НАУKА.

Бартмињски, Јежи. 2011. Језик – слика – свет: етнолингвистичке студије. Београд: SlovoSlavia.

Иванова, Е. В. 2006. Мир в английских и русских пословицах. Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ: Издательство СпбГУ.

Кликовац, Душка. 2004. Метафоре у мишљењу и језику. Београд: Библиотека XX век.

Лихачёв, Д. С. 1993, «Концептосфера русского народа». Серия литературы и языка 52 (1): 3–9.

Попова, З. Д., Стернин, И. А. 2007. Когнитивная лингвистика. Москва: АСТ: Восток–Запад.

Толстой, Н. И. 2004. Славянские древности: Этнолингвистический словарь. Москва: Российская академия наук: Международные отношения.

Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain. 1983. Рјечник симбола. Загреб: Накладни завод МХ.

Lakoff, George, Johnson, Mark. 2003. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.
Objavljeno
06. 12. 2021.
Sekcija
Članci