О ГЛАГОЛСКИМ ЛЕКСЕМАМА СА ПРЕФИКСИМА НА-, НАД- И О- У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ И ЊИХОВИМ РУСКИМ И ЕНГЛЕСКИМ ПРЕВОДНИМ ЕКВИВАЛЕНТИМА

  • Катарина Р. Полић
Ključne reči: префикси на-, над- и о-, префиксација глагола, српски, руски и енглески језик, контрастивна анализа

Apstrakt

У раду се анализира семантика глаголских лексема у чијој творбеној структури срећемо префиксе на-, над- и о- у српском језику, а затим се они путем контрастивне анализе упоређују са преводним еквивалентима у руском и енглеском језику. Основу рада чине глаголи прикупљени из романа На Дрини ћуприја, а циљ истраживања је утврђивање у којој мери је адекватан превод глагола са поменутим префиксима у руском и енглеском језику у односу на српски језик, односно да ли су преводиоци приликом превода успели да пренесу све компоненте значења одређених глагола. Циљ рада је и указивање на евентуалне преводне еквиваленте који би успешније пренели значење глагола у други језик. На основу резултата добијених контрастивном анализом дошли смо до закључка који је потврдио полазну хипотезу а то је да је у српском и руском језику, као језицима из исте, словенске групе језика, сличност и подударање знатно веће у односу на енглески језик, као језик из германске групе, у коме су глаголске лексеме са поменутим префиксима изражене синтаксичким конструкцијама и фразним глаголима, а ређе глаголима са префиксима.

##submission.authorBiography##

Катарина Р. Полић

Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Студент докторских студија

Reference

Андрић, И. (2011). На Дрини ћуприја. https://znakovi.files.wordpress.com/ 011/05/ivo-andric-na-drini-cuprija.pdf (02. 05. 2019)

Андрич, И. (1985). Мост на Дрине. Пер. с сербскохорв. А. Д. Романенко. Москва: Правда.https://imwerden.de/pdf/andrich_most_na_drine_1985__ocr.pdf (05. 05. 2019.)

Andrić I. (1919). The bridge on the Drina. Translated by Lovett F. Edwards. London: Ruskin House, Goerge Allen And Unwin ltd. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.149540/page/n3/mode/2up (10. 05. 2019)

ЛИТЕРАТУРА

Авилова, Н. С. 1976. Вид глагола и семантика глагольного слова. Москва: Наука.

Војводић, Д. 2013. „Вид глагола“. Српска енциклопедија, том II. (Ур. Ч. Попов, Д. Станић). Нови Сад: Матица српска. Београд: САНУ/ Завод за Уџбенике. Стр. 332–333.

Глођовић, А. 2014. Функција адвербијалних партикула у енглеским фразним глаголима и њихови српски преводни еквиваленти. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет: [текст докторске дисертацијe].

Клајн, И. 2002. Творба речи у савременом српском језику, I део: Слагање и префиксација. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства/ Институт за српски језик САНУ. Нови Сад: Матица српска.

Кликовац, Д. 1998. „О значењу српског глаголског префикса раз- (когнитивнолингвистички приступ)“. Наш језик XXXII 3–4, 153–167.

Пипер, П. 1990. „Tertium comparationis у контрастивним и типолошким описима словенских језика“. Kontrastivna jezička istraživanja: simpozijum (Novi Sad, 8. i 9. decembar 1989), 15–23.

Стевановић, М. 1986. Савремени српскохрватски језик. Том I. Фонетика. Морфологија. Београд: ИРО Научна књига.

Шелякин, М. А. 1983. Категория вида и способы действия русского глагола (теоретические основы). Талин: Валгус.

Шелякин, М. А. 2008. Категория аспектуальности русского глагола. Москва: ЛКИ.

Novakov, Predrag. 2005. Glagolski vid i tip glagolske situacije u engleskom i srpskom jeziku. Novi Sad: Futura publikacije.
Objavljeno
06. 12. 2021.
Sekcija
Članci