ЖАНРОВСКА ВАРИЈАТИВНОСТ ЧУДА У ЈАБНЕЛУ БОРИСЛАВА ПЕКИЋА: УНИВЕРЗАЛНОСТ И ТРАГИЧНОСТ ЧУДА

  • Сара Мајсторовић
Ključne reči: жанровска варијанта, радио-драма, приповетка, Чудо у Јабнелу, Борислав Пекић

Apstrakt

У раду се анализира радио-драма Борислава Пекића Чисти и нечисти спрам њене прозне варијанте Чудо у Јабнелу, са циљем утврђивања естетских резултата таквог жанровског варирања. Увиђа се да кроз употребу драмског израза настају нова значења. Анализа се заснива на структуралистичком приступу тексту, као и на његовом сагледавању у контексту теорије модерне драме. Утврђује се да je, упркос површинској сличности између варијанти, реч ипак о два одвојена дела, са различитим тематским тежиштем и идејном подлогом. Прозна варијанта је превасходно дијалог са библијским предлошком, док кроз драмски текст писац оживљава насилно искуство неуклопљености у затвореној заједници. Имплементацијом елемената комичног и трагичног, Пекић потцртава основну идеју о трагичности сваког наметнутог добра. Постоји нада де ће овај рад допринети бољем разумевању својстава и места драме у опусу Борислава Пекића.

##submission.authorBiography##

Сара Мајсторовић

Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Студент докторских студија

Reference

Живковић, Драгиша. 1994. Теорија књижевности са теоријом писмености. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Илишевић, Милена. 2011. Жанровска преплитања у савременој српској драми: други чин расправе у два чина. Београд: Институт за књижевност и уметност.

Jovanov, Svetislav. 2006. „Gore je dole, ili maska svih maski“. Roboti i sablasti – izbor iz neobjavljenih drama. Novi Sad: Solaris. 347–354.

Ковачевић, Јелена. 2012. „Проблем идентитета јунака у драмама Борислава Пекића“. Свеске 105/106 (23): 22–28, 26–35.

Лангер, Сузан. 1981. „Велике драмске форме: комички ритам“, у: Миочиновић, М. ур. 1981. Модерна теорија драме. Београд: Нолит.

Мукаржовски, Јан. 1981. „Две студије о дијалогу“, у: Миочиновић, М. ур. 1981. Модерна теорија драме. Београд: Нолит.

Pekić, Borislav. 2006a. Vreme čuda. Novi Sad: Solaris.

Pekić, Borislav. 2006b. Roboti i sablasti – izbor iz neobjavljenih drama. Novi Sad: Solaris.

Pekić, Borislav. 2007. Izabrani eseji. Novi Sad: Solaris.

Пијановић, Петар. 1991. Поетика романа Борислава Пекића. Београд: Просвета.

Сонди, Петер. 2008. Студије о драми. Нови Сад: Орфеус.
Objavljeno
17. 01. 2020.
Broj časopisa
Sekcija
Članci