МОТИВ БРВНАРЕ (ШУМСКЕ КУЋИЦЕ) У ПОЕЗИЈИ МИЛАНА ДЕДИНЦА

  • Сања П. Перић
Ključne reči: авангарда, надреализам, традиционални мотиви, шумска кућа, лиминални простор

Apstrakt

У раду се истражује однос традиције и надреализма у поезији Милана Дединца на примеру традиционалног мотива брвнаре, „шумске кућице“, који највише простора добија у последњем циклусу песничке књиге Од немила до недрага (1957), Песнички огледи с путовања по Црној Гори. Песник је при томе у уводном делу рада постављен у контекст авангарде, односно надреализма, како би се утврдио значај надреалистичких тенденција у његовој поезији. У фокусу рада је начин на који је мотив брвнаре функционализован у оквиру песничке структуре, специфичне због необичног односа песника и самог лирског субјекта, представљеног кроз фигуру усамљеног путника по црногорским врлетима. Шумска кућица је наглашено лиминални простор у којем лирски субјект истовремено покушава да оствари комуникацију са трансцедентним, и сједини се са природом која га окружује. Сумња и упитаност константе су у појавама овог мотива у Дединчевој поезији. Контемплација у пустој брвнари покушај је да се властити идентитет заштити под кровом куће замишљене у оквиру фолклорног наслеђа, при чему се у песмама уочава нарастајућа свест лирског субјекта да таква заштита више није могућа. Циљ рада је анализа значења и симболике традиционалног мотива шумске кућице у песмама Милана Дединца, у контексту сложеног односа традиције и авангарде уопште.

##submission.authorBiography##

Сања П. Перић

Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Студент докторских студија

Reference

Bouša, Dubravka. 2008. „Pjesnički znak kao moralni čin“, Braničevo, god. 54, br. 1/2, 81–91.

Велмар-Јанковић, Светлана. 2005. Изабраници. Београд: Стубови културе.

Гура, Александар. 2005. Симболика животиња у словенској народној традицији. Београд: Бримо, Логос.

Dedinac, Milan. 1957. Od nemila do nedraga. Beograd: Nolit.

Dedinac, Milan. 1981. Sabrane pesme. Lukić, Sveta (prir.). Beograd: Nolit.

Елијаде, Мирча. 2003. Свето и профано. Стојановић, Зоран (прев.). Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Јаћимовић, Слађана. 2014. „По мору и мраморју – Дединчев лирски путопис кроз Црну Гору“. У: Јаћимовић, С. и С. Шеатовић Димитријевић (ур.). Поезија и поетика Милана Дединца. 2014. Београд: Институт за књижевност и уметност. 371–388.

Konstantinović, Radomir. 1983. Biće i jezik, knjiga 2. Beograd: Prosveta, Rad; Novi Sad: Matica srpska.

Лукић, Света. 1972. „Дело Милана Дединца“. У: Дединац, М. 1972. Ноћ дужа од снова. Нови Сад: Матица српска, Београд: Српска књижевна задруга: 7–34.

Медан, Маја. 2015. „Однос надреализма и традиционалне културе у песништву Милана Дединца“. Зборник матице српске за књижевност и језик, књ. 63, св. 2, 411–427.

Milinković, Jelena. 2009. „Kolaž eseja, poezije i sećanja. Od nemila do nedraga Milana Dedinca“. Agon, br. 3. http://agoncasopis.com/arhiva/stari_sajt/broj_3/o_poeziji/jelena_milinkovic.html (20. 08. 2019)

Мичић, Биљана. 2014. Песник окованих визија. Београд: AlteraBooks.

Prop, Vladimir. 2012. Morfologija bajke. Vujičić, P. i dr. (prev.). Beograd: Biblioteka XX vek.

СМ: Словенска митологија. Енциклопедијски речник. 2001. Толстој, С. и Љ. Раденковић (ур.). Београд: Zepter Book World.

СМР: Српски митолошки речник. Енциклопедијски речник. 1998. Кулишић, Ш. и др. (ур.). Београд: Етнографски институт САНУ.

Tešić, Gojko. 1991. Srpska avangarda u polemičkom kontekstu. Novi Sad: Svetovi, Beograd: Institut za književnost i umetnost.

Flaker, Aleksandar. 2002. „Avangarda i tradicija“. U: Tešić, G. (prir.). Avangarda i tradicija. Beograd: Narodna knjiga Alfa. 29–34.
Objavljeno
17. 01. 2020.
Broj časopisa
Sekcija
Članci