РЕКОНСТРУКЦИЈА МИТА О ЛИЛИТ НА ПРИМЈЕРУ РОМАНА ПОВРАТАК ФИЛИПА ЛАТИНОВИЋА МИРОСЛАВА КРЛЕЖЕ

  • Кристина Н. Топић
Ključne reči: Лилит, мит, архетип, жена, митологизам

Apstrakt

У овом истраживачком раду ћемо одредити особине демонског бића Лилит. У којим облицима се оно јавља од најранијих почетака па све до примјене лилитовских мотива у савременој књижевности, тј. конкретно у роману Повратак Филипа Латиновића Мирослава Крлеже. Коришћењем инструмената психоанализе и фолклористичког метода представићемо како фатална, лилитовска жена дјелује на јунаке романа, превасходно на Филипа Латиновића. Главне особине које ћемо интерпретирати путем ова два метода јесу прождирање и завођење. Прождирање je схваћено у дословном и пренесеном значењу будући да долази до растројстава у личности главног лика које се емитује на плану конкретног и апстрактног. Завођење је схваћено као резултат неконтролисаних тјелесних прохтјева свих јунака у роману. Методом пажљивог читања (engl. close reading) издвојићемо најважније дијелове романа у којима се очитују ове особине и показати да из њих произилазе и друге карактеристике које се доводе у везу са лилитовским демоном – раздор, тама, лудило, еротско, агресивност, декаденција и сл.

##submission.authorBiography##

Кристина Н. Топић

Градска библиотека, Нови Сад

Reference

Бахтин, Михаил. 1978. Стваралаштво Франсоа Раблеа и народна култура средњег века и ренесансе. Београд: Нолит.

Begić, Midhat. 1988. Krležin Povratak Filipa Lаtinovića u: R. Vučković (priredio). Povratak Filipa Latinovicza. Sarajevo: Veselin Masleša. 204–207.

Библија 1991: Библија (превод Ђуре Даничића и Вука Cтефановића Караџића) Београд: Издање библијског друштва.

Blek Koltuv, Barbara. 2004. Knjiga o Lilit. Beograd: Esotheria

Брил, Жак. 1993. Лилит или мрачна мајка. Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића Сремски Карловци.

Bogdanović, Milan. 1988. Povratak Filipa Latinovicza u: R. Vučković (priredio) Povratak Filipa Latinovicza. Sarajevo: Veselin Masleša. 197–200.

Jung, Karl Gustav. 2015. Arhetipovi i kolektivno nesvesno. Podgorica: Narodna knjiga; Miba Books.

Караџић Ст., Вук. 1852. Српски рјечник: итумачен њемачкијем и латинскијем ријечима/скупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић. Беч: у штампарији Јерменскога намастира.

Krleža, Мирослав. 1988. Povratak Filipa Latinovicza. Sarajevo: Veselin Masleša.

Miletinski, Е. М. 1983. Poetika mita. Beograd: Nolit.

Melvinger, Jasna.1982. Ženski likovi u Krležinom romanu Povratak Filipa Latinovića. Polja: mesečnik za umetnost i kuturu. 28 (276): 62–65.

Sepčić, Višnja. 1979, Krležin simbolistički roman uz Povratak Filipa Latinovicza. Croatica 1979, (13–14): 33–69.

Freud, Sigmund. 1976. Uvod u psihoanalizu. Novi Sad; Beograd: Matica srpska; Radiša Timotić.
Objavljeno
17. 01. 2020.
Broj časopisa
Sekcija
Članci