ЖЕНСКИ ЛИКОВИ У ОСМАНУ ЏИВА ГУНДУЛИЋА И ЊИХОВА СУДБИНА У МАЖУРАНИЋЕВОЈ ДОПУНИ

  • Љиљана Ж. Никић
Ključne reči: барокна књижевност, женски ликови, Гундулић, Мажуранић, Торквато Тасо

Apstrakt

У раду се анализирају женски ликови у Осману Ивана Гундулића. Пажња је посвећена оним јунакињама које су носиоци радњи романтичних епизода, али и јунакињама које су само споменуте у делу, а које су истовремено познате историји. Посебна пажња посвећена је допуни Ивана Мажуранића и 14. и 15. певању. Циљ овог рада јесте да, применом компаративне методе и критичко-интерпретативног поступка, укаже на међусобну повезаност и сличност између јунакиња романтичних епизода, указујући на значај осталих женских ликова, али и на значај Мажуранићеве допуне у којој су приказане њихове судбине.

##submission.authorBiography##

Љиљана Ж. Никић

Основна школа ,,Станко Крстин“, Радојево

Мастер професор српске књижевности и језика

Reference

Бојовић, Злата. 1995. Осман Џива Гундулића. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Бојовић, Злата. 1998. Књижевност Дубровника – ренесанса и барок. Београд: Филолошки факултет/ Крагујевац: Кораци.

Бојовић, Злата. 2014. Историја дубровачке књижевности. Београд: Српска књижевна задруга.

Гундулић, Иван. 1990. Осман (приредио Бранко Летић). Сарајево: Свјетлост.

Гундулић, Иван. 2001. Осман (приредила Злата Бојовић). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Гундулић, Џиво. 1967. Осман (приредио Мирослав Пантић). Београд: Српска књижевна задруга.

Живанчевић. Милорад. 1961. Рукопис Мажуранићеве допуне ,,Османа''. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду 6: 250-266.

Ферони, Ђулио. 2005. Историја италијанске књижевности,Подгорица: CID.
Objavljeno
17. 01. 2020.
Broj časopisa
Sekcija
Članci