SUKOB TELESNE I DUHOVNE LJUBAVI U STVARALAŠTVU MARGERITE NAVARSKE

  • Anastasija B. Gorgiev
Ključne reči: Margerita Navarska, novele, poezija, telesna ljubav, duhovna ljubav, hrišćanstvo

Apstrakt

Ovaj rad se bavi ispitivanjem odnosa telesne i duhovne ljubavi u delima renesansne kraljice Margerite Navarske. Glavna problematika ovoga rada fokusirana je na sukobu telesne i duhovne ljubavi, pre svega kroz analizu nekih novela iz Heptamerona, ali i kroz Margeritin Komad u Mon de Marsanu i poemu „Razdor što ga u čoveku pravi sukob između duha i ploti“. Kroz odabrana dela može se zaključiti da se u mnogim situacijama duhovna ljubav preobražava u putenu, te da ona teško opstaje u svom izvornom obliku i svojoj prvobitnoj nameri. Kao takva, putena ljubav izaziva najniže strasti kod književnih likova pa ona ima ili tragičan kraj za junake novela, tj. završava se smrću jednog ili dvoje ljubavnika, ili pak muškarac nasilnim putem želi da pridobije ženu. Premda po kvantitetu preovladavaju teme koje prednost daju ovom zaključku, ipak u Margeritinim delima postoje primeri kada duhovna i telesna ljubav mogu biti u skladu. Srećan ishod po ljubavnike je redak ali nije nemoguć po Margeriti, a on se postiže usmeravanjem profane ljubavi ka veri.

##submission.authorBiography##

Anastasija B. Gorgiev

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Reference

Baker J., Mary. 1988. Aspects of the Psychology of love in the Heptaméron. Sixteen Century Journal, 19 (1): 81–87. https://www.jstor.org/stable/2540962?origin=JSTORpdf&seq=1#page_scan_tab_contents (25.07.2019)

Basso, Hélène. 1999. La structure de la Comédie de Mont-de-Marsan. Bulletin de l'Association d'étude sur l'humanisme, la réforme et la renaissance. n°49 : 37–54. https://www.persee.fr/doc/rhren_0181-6799_1999_num_49_1_2290 (25.07.2019)

Bodler, Šarl. 1999. Cveće zla, Pariski splin. Beograd: Zavod za udžbenike.

Fevr, Lisjen. 2015. Ljubav sveta, ljubav profana: Oko Heptamerona. Novi Sad: Mediterran Publishing.

Frank, Félix. 1547. Les Marguerites de la Marguerite des princesses, Tome I–IV. Paris: Librairie des bibliophiles.

François, Alexis.1949. De lʼHeptaméron à la Princesse de Clèves. Revue dʼHistoire littéraire de la France, 49e Année. n°4 : 305–321. https://www.jstor.org/stable/40520786?seq=1#page_scan_tab_contents (29.07.2019)

Huyghens, Marieke. 2014–2015. Les exercices spirituels dans l’œuvre de Marguerite de Navarre. Ghent University, Faculty of arts and philosophy. https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/212/980/RUG01-002212980_2015_0001_AC.pdf (05.08.2019)

Константиновић, Изабела. 1991. Маргерита Наварска и француска ренесанса. Хептамерон. Београд: Српска књижевна задруга.

Koplston, Frederik. 1994. Kasni srednji vek i renesansna filozofija. Beograd: BIGZ.

Lefranc, Abel.1896. Les dernières poésies de Marguerite de Navarre. Paris: Libraires de la société des gens de lettres.

Маргерита Наварска. 1991. Хептамерон. Београд: Српска књижевна задруга.

Mišembled, Rober. 2016. Orgazam i Zapad: istorija užitka od XVI veka do danas. Novi Sad: Akademska knjiga.
Objavljeno
17. 01. 2020.
Broj časopisa
Sekcija
Članci