СТАРО ВРЕМЕ, НОВО ВРЕМЕ И МИТСКО ВРЕМЕ У ПРИПОВЕЦИ „КИР ГЕРАС” СТЕАВАНА СРЕМЦА

  • Фата А. Егановић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет
Ključne reči: Стеван Сремац, старо време, ново време, митско време, архетип

Apstrakt

Време (земан или вакат) у приповеци Стевана Сремца „Кир Герас” одвија се у три равни за које би се могло рећи да у себи носе извесне рефлексе народне књижевности, али и грчког мита. Те три равни су: митско време, старо време (које симболички представљају кир Наун и кир Герас) и ново време „пошљедње вријеме” (које представљају Герасова деца). У приповеци је евидентна конфронтација та два света, односно времена која доводи до смрти старог времена, и његовог васкрсавања у новом поретку кроз усаглашавање са њим. Под претпоставком да митско време, у овом случају, представља задату „космичку архепричу” о тој метаморфози света, према којој се ова друга времена усаглашавају, циљ је да се кроз пажљиво читање и анализу приповетке докаже и опише та „смена” кроз кризу старог времена сублимирану у судбини кир Гераса, односно начину на који он прихвата промену кроз лажну смрт и поновно рађање.

Reference

Караџић, Вук Стефановић. 1988. Српске народне пјесме II (1845). Сабрана дела Вука Караџића V. (Прир. Радмила Пешић). Београд: Нолит.

Клеут, Марија. 2013. Време, земан или вакат у српскохрватским епским народним песмама. У: Делић, Л. 2013. Зборник радова. Аспекти времена у фолклору. књ. 8, Институт за књижевност и уметност. Београд: 393–404.

Освалт, Сабина. 1980. Грчка и римска митологија. Љубљана: Младинска књига.

Пешикан Љуштановић, Љиљана. 2007. „ʽПошљедње вријеме’ у Библији и песмама из Вукових збирки”. Станаја село запали: Огледи о усменој књижевности. Нови Сад, 2007, 133–43.

Сремац, Стеван. 2011. Кир Герас. У: Максимовић Г. 2011. Изабране приповетке. Нови Сад: БМС.

***
Bahtin, Mihail. 1978. Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura renesanse i srednjeg veka. Beograd: Nolit.

Fuko, Mišel. 1976. Istorija seksualnosi, korišćenje ljubavnih uživanja. Prevela: Ana Jovanović-Kralj. Beograd: Prosveta.
Objavljeno
04. 04. 2019.
Broj časopisa
Sekcija
Članci