РАБЛЕОВСКИ НИЗОВИ ЈЕЛА И ПИЋА У РОМАНУ ЈАКОВА ИГЊАТОВИЋА МИЛАН НАРАНЏИЋ

  • Сања П. Веселиновић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет
Ključne reči: гозбене слике, гротеска, храна и пиће, Франсоа Рабле, Михаил Бахтин

Apstrakt

У раду се анализира функционалност раблеовских низова јела и пића у наративној структури романа српског реализма Милан Наранџић. Истражено је на који начин храна и пиће учествују у карактеризацији ликова и обликују реалистичну атмосферу дела, као и коју улогу имају у формирању слике друштва с краја 19. века и почетком 20. века. Циљ рада је утврђивање замена које се одвијају на позадинском семантичком плану дела, а које показују да се на место отровне огорчености поставља „здрав смех”, а на место лажног аскетизма весела гозба. Указује се, међутим, и на разлике које постоје између веселе гозбе код Раблеа и код Јакова Игњатовића, као и на начин на који овакве разлике доприносе скицирању лика модерног антијунака, Милана Наранџића. На основу примера из романа приказује се пишчево варирање приказа раблеовских низова и њиховог коришћења у функцији основне идеје дела. Резултати рада показују да је Јаков Игњатовић вештом инкорпорацијом гозбених слика у фабулативну структуру свог дела, допринео његовом укључивању у шири контекст српске и европске књижевности.

Reference

Бахтин, Михаил. 1978. Стваралаштво Франсоа Раблеа и народна култура средњег века и ренесансе. Шоп, И; Вучковић, Т. (прев.). Београд: Нолит.

Ераковић, Радослав. 2016. Књига о Јакову. Нови Сад: Филозофски факултет; Академска књига.

Иванић, Душан. 1996. Српски реализам. Нови Сад: Матица српска.

Игњатовић, Јаков. „Милан Наранџић”. Одабрана дела I. Бошков, Ж. (прир.). Нови Сад: Матица српска; Београд: Српска књижевна задруга.

Кашанин, Милан. 2004. Судбине и људи: огледи о српским писцима. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Максимовић, Горан. 2003. Тријумф смијеха. Ниш: Просвета.

Matavulj, Simo. 1991. „Bakonja fra Brne: njegovo đakovanje i postrig”. Sabrana djela I. Zagreb: Prosvjeta.

Orsić, Srđan. 2012. „Kafanska romantika Jakova Ignjatovića”. Prosvjeta, Zagreb, br. 109.
Objavljeno
04. 04. 2019.
Broj časopisa
Sekcija
Članci