ЛИК СЕСТРЕ И ЛИК МАЈКЕ У ДЈЕЛИМА АНЂЕЛИЈЕ ЛАЗАРЕВИЋ И ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА

  • Драгана В. Ристић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет
Ključne reči: Анђелија и Лаза Лазаревић, приповетке, реализам, модерна, мајка, сестра

Apstrakt

Рад се бави женским ликовима у приповијеткама Анђелије Лазаревић ,,Паланка у планини” и ,,Лутања” и женским ликовима у приповијеткама ,,Ветар” и ,,Швабица” Лазе Лазаревића. Пореде се ликови мајки и сестара у дјелима Анђелије Лазаревић и Лазе Лазаревића, чиме се указује на представу о женама, прије свега на представу о мајци и сестри коју има једна кћерка и њен отац. Показује се да у опису ликова постоје извјесне сличности, али је више разлика. Лик мајке код ауторке је представљен изразито негативније него код њеног оца, али ни код њега није сасвим лишен негативних примјеса. Лик сестре у дјелима Лазе Лазаревића није доминантан, а код Анђелије Лазаревић има важно мјесто у релизацији главне радње.

Reference

Хаџић, Зорица. 2012. ,,Притајени болови жена — кроз прозу Анђелије Л. Лазаревић”. Прича.Часопис за причу и приче о причама 20 (6). 125–132.

Јакобиец Семковова, Милица. 2003. ,,Лазаревићеви портрети жена”. Српска приповетка 2. 129–135.

Караџић, В. С. 1841. Српске народне пјесме. Књига прва у којој су различне женске пјесме. Беч: Штампарија јерменскога манастира.

Поповић, Павле. 1999. Сабрана дела (књига VI). Приредио Предраг Палавестра. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Раичевић, Горана. 2007. Лаза Лазаревић, јунак наших дана. Нови Сад: Академска књига.

Томић, Светлана. 2014. Реализам и стварност. Нова тумачења прозе српског реализма из родне перспективе. Београд: Алфа универзитет, факултет за стране језике.
Objavljeno
04. 04. 2019.
Broj časopisa
Sekcija
Članci