БЕСЕДА КАО ТЕЛО: О ЕСТЕТИЦИ ТЕКСТУАЛНОГ ЗАДОВОЉСТВА

  • Марија М. Булатовић Универзитет у Београду Филолошки факултет Студенткиња докторских студија
Ključne reči: беседа, текст, тело, Ролан Барт, Морис Мерло-Понти

Apstrakt

Пошавши од Сократове тврдње у Платоновом дијалогу Федар или о Лепоти, која гласи да је свака беседа састављена као живо биће, чија је целовитост, функција и естетска димензија представљена кроз органицистичку метафору тела, уочава се веза са савременим књижевно-теоријским поставкама о узајамном еросу текста и читаоца, односно реципијента. Сократовска представа беседе, односно текста, као тела пронашла је своје потоње утемељење у каснијим, нешто измењеним, књижевним теоријама, као што је концепт текста Ролана Барта (Roland Barthes) као par excellence еротског тела у којем се, као у наслади, ужива. Преко обједињујуће идеје о текстуалној телесности, у предстојећем раду се, кроз феномен ероса текста, покушава објаснити однос текста и реципијента путем довођења у везу Мерло-Понтијеве (Maurice Merleau-Ponty) идеје о феноменологији речи и статуса израза и Бартове идеје о тексту као задовољственом објекту. Циљ рада јесте да се путем Мерло-Понтијевих импликација о корпореалности свести и интенционалности тела тумаченим у блиској спрези са Бартовом теоријском позицијом о тексту као фетишу који нас жели, заводи и обистињује се као „списак језичких ватри” дође до плодоносног разумевања чина читања/слушања као својеврсног задовољственог доживљаја, односно – да се, у комуникацији Мерло-Понтијеве и Бартове теоријске позиције, покуша разумети телесна структура беседе, као и однос говорника, естетске ауре тела беседе и њеног ефекта на публикум.

Reference

Аристотел. 1983. О пјесничком умијећу, превео и приредио Здеслав Дукат. Загреб: Аугуст Цесарец.

Барт, Ролан. 2010. Задовољство у тексту и варијације у писму, превео Јовица Аћин. Београд: Службени гласник.

Барт, Ролан. 1999. „О читању”. http://fabrikaknjiga.co.rs/rec/55/55.pdf (01. 10. 2017)

Барт, Ролан. 2011. Фрагменти љубавног дискурса, превод с француског Александар Милетић. Лозница: Карпос.

Барт, Ролан. 1992. Ролан Барт по Ролану Барту, превео М. Радовић. Нови Сад: Светови.

Валери, Пол. 1980. Песничко искуство. Београд: Просвета.

Gil, Marie. 2015. „Roland Barthes: Life as Text”. Translated by Sam Ferguson. Barthes Studies 1: 35–60.

Константиновић, Зоран. 1969. Феноменолошки приступ књижевном делу. Београд: Просвета.

Luft, Sebastian. 2011. Subjectivity and Lifeworld in Transcendental Phenomenology. Evanston, Illinois: Nothwestern University Press.

Мерло-Понти, Морис. 1978. Феноменологија перцепције, превео с француског Анђелко Хабазин. Сарајево: „Веселин Маслеша”.

Платон. 1957. Држава. Београд: Култура.

Платон. 1996. Федар или о лепоти. Београд: Народна књига – Алфа.

Фуко, Мишел. 1997. Надзирати и кажњавати, превод Ана Јовановић. Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Хартман, Николај. 2004. Естетика, превео др Милан Дамњановић. Београд: Дерета.

Walsh, Phillip J. 2017. „The Sound of Silence: Merleau-Ponty on Conscious Thought”. European Journal of Philosophy Vol 25, Issue 2: 312–335.
Objavljeno
04. 04. 2019.
Broj časopisa
Sekcija
Članci