PREVOĐENJE ELEMENATA INDIJANSKE KULTURE U ROMANU DEVOJČICA SA OSTRVA DUHOVA LUIZ ERDRIČ

Ključne reči: prevođenje, multikulturalna književnost, Luiz Erdrič, Devojčica sa Ostrva duhova, Odžibve

Apstrakt

Prevođenje književnih dela koja se mogu sama po sebi posmatrati kao prevod predstavlja jedan od velikih izazova sa kojima se prevodioci susreću. Ovde se prvenstveno misli na multikulturalne tekstove, nastale u dve kulture i na dva jezika paralelno. Multikulturalnom književnošću se smatraju ostvarenja pisaca imigranata, ali i kolonizovanih starosedelaca, koji predstavljaju etničke manjine u okviru dominantnog društva. Multikulturalni pisci najčešće pišu na dominantnom jeziku, ali u svoja dela uključuju i reči, fraze, pa i čitave rečenice napisane na maternjem jeziku kako bi iskazali jedinstven kulturni sadržaj. Ovakve enkodirane poruke predstavljaju izazov za čitaoce, ali i prevodioce koji moraju taj sadržaj da prenesu na druge jezike. Problemi ove vrste prisutni su gotovo u svim delima indijanske književnosti. Luiz Erdrič, u romanu Devojčica sa Ostrva duhova koji piše na engleskom, oslikava kulturu, običaje i verovanja svog naroda, koristeći reči i izraze iz jezika Odžibve. Ovaj rad se bavi analizom prevoda ovog romana sa engleskog jezika na srpski Aleksandre Grubor. Posebna pažnja je posvećena strategijama koje prevoditeljka koristi kako bi prevela reči iz jezika plemena Odžibve, kao i reči iz engleskog jezika obojene kulturnim nasleđem plemena Odžibve.

Reference

Ivir, Vladimir. 2002–2003. “Translation of Culture and Culture of Translation”. SRAZ XLVII– XLVIII: 117–126.
Izgarjan, Aleksandra, i Diana Prodanović Stankić. 2015. Approaches to Metaphor: Cognitive, Translations, and Literature Studies Perspective. Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu.
Izgarjan, Aleksandra. 2008. Maksin Hong Kingston i Ejmi Ten: ratnica i šamanka. Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu.
King, Thomas. 1993. Green Grass, Running Water. Toronto: Harper Collins Publishers.
Kristić, Nenad. 2008. Francuski i srpski u kontaktu – struktura proste rečenice i prevođenje. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Pageaux, Daniel-Henri. 1994. La literature comparée. Paris: Armand Colin.
Paunović Đurić, Ivana, i Zorica Đergović Joksimović. 2011. „Nađeno u prevodu: mapiranje sociokulturnog konteksta u nastavi književnosti i prevođenja“. In: Točanac, D. i S. Gudurić eds. Primenjena linkgvistika danas: između teorije i prakse. Novi Sad, Filozofski fakultet u Novom Sadu: 531–539.
Venuti, Lawrence. 1998. “Strategies of Translation.” In: Baker, M. ed. Routledge Encyclopedia of Translation. New York, Routledge: 240–244.
Objavljeno
05. 03. 2018.
Broj časopisa
Sekcija
Članci