ПСИХОЛОШКИ И НАРАТОЛОШКИ АСПЕКТИ МОТИВА СУВИШНЕ ЖЕНЕ У РОМАНИМА СЕОСКА УЧИТЕЉИЦА СВЕТОЛИКА РАНКОВИЋА И НЕЧИСТА КРВ БОРИСАВА СТАНКОВИЋА

Ključne reči: Светолик Ранковић, Борисав Станковић, сувишна жена, чулност, трагична судбина

Apstrakt

Премда се појам сувишни човек везује за руску књижевност у којој је и настао, у овом раду термин сувишна жена користимо у оперативном смислу да бисмо показали да се јунакиње Љубица из Сеоске учитељице Светолика Ранковића и Софка из Нечисте крви Борисава Станковића, на основу одређених стилско-уметничких квалитета, могу посматрати као својеврсна трансценденција и варијанта сувишног човека. Стога овај рад не служи као појмовни мост и доследна паралела између сувишних жена у српској књижевности и сувишних људи у руској књижевности, већ се, путем компаративне анализе, тежи појашњавању психолошких и наратолошких аспеката који ове јунакиње и њихове судбине обликују из перспективе сувишних жена.

Reference

Бабовић, Милосав. 1976. „Светолик Ранковић и руски реалистички роман“. У: Светолик Ранковић, Руски роман – утицаји – 1863–1899. Београд: Вук Караџић: 399–418.
Berend, Ivan. 2009. Ekonomska istorija Evrope u XX veku. Beograd: Arhipelag.
Гвозден, Владимир. 2014. „Круна од трња: Михаил Љермонтов после два столећа“, Поља, бр. 490, година LIX. Нови Сад: Културни центар Новог Сада: 91–97.
Деретић, Јован. 1981. Српски роман 1800–1950. Београд: Нолит.
Ellermeyer-Životić, Olga. 2007. „Semantika i kodiranje ljubavi kod B. Stankovića“, Slavische Literaturen, Band 38, Hgst. Robert Hodel. Frankfurt am Main: 177–195.
Ивковић, Наташа. 2011. „Тело у роману Нечиста крв Борисава Станковића“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, бр. 59, свеска 1: 73–98.
Jovanović, Miljko. 1971. Ljudi slabe volje u delima Svetolika Rankovića. Beograd: Obelisk.
Маринковић, Душан. 1983. „Симболистички елементи у прозама Борисава Станковића“. У: Борисав Станковић, Ликови 1876–1927 – Софка. Београд: Култура: 55–65.
Маринковић, Н. 1969. „Личност и дело Светолика Ранковића“. У: Сеоска учитељица. Београд: Рад: 7–34.
Петковић, Новица. 1988. „Софкин силазак: О склопу и значењу Нечисте крви“. У: Два српска романа: студије о Нечистој крви и Сеобама. Београд: Народна књига.
Пешикан-Љуштановић, Љиљана. 2009. „Нечиста крв Борисава Станковића у кључу традиционалне културе“. У: Тумачење књижевног дела и методика наставе. Други део, приредила Оливера Радуловић, Филозофски факултет Нови Сад: Орфеус: 58–78.
Raičević, Gorana, Eraković, Radoslav. 2011. „Fenomen krize identiteta u srpskom romanu 19. i 20. veka“. U: Slavistična revija, letnik 59, št. 4. Ljubljana.
Ранковић, Светолик. 1974. Сеоска учитељица. Београд: Рад.
Rifater, Mišel. 1996. Floberove pretpostavljenosti, prev. V. Gvozden. U: Književna kritika, XXVII, leto-jesen. Beograd.
Скерлић, Јован. 1964. Писци и књиге IV. Београд: Просвета: 256–262.
Станковић, Борисав. 2010. Нечиста крв. Врање: Учитељски факултет.
Stojanović Pantović, Bojana. 2007. „Topos ‘bovarizma’ u južnoslovenskim književnostima na prelazu iz realizma u modernističku epohu“. Slavische Literaturen, Band 38, Hgst. Robert Hodel. Frankfurt am Main: 197–209.
Stojanović, Olga. 2007. „Funkcija ljubavi u okviru naturalističke poetike determinizma Svetolika Rankovića“. Slavische Literaturen, Band 38, Hgst. Robert Hodel. Frankfurt am Main: 145–158.
Subotić, Dragan. 1998. „Građanske i socijalističke ideje o ženskom pitanju u Srbiji (19. i 20. vek)“. Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka 2: Položaj žene kao merilo modernizacije (naučni skup), Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 1998, str. 442–464.
Томић, Светлана. 2014. Реализам и стварност: нова тумачења прозе српског реализма из родне перспективе. Београд: Алфа универзитет.
Trgovčević, Ljubinka, 1994. „Obrazovanje kao činilac modernizacije u Srbiji u XIX veku“. U: Perović, Latinka (ur.), Srbija u modernizacijskim procesima 20. veka, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije.
Flaker, Aleksandar. 1968. Književne poredbe. Zagreb: Naprijed.
Chances, Ellen. “The Superfluous Man in Russian Literature”. In: Cornwell, Neil eds. 2001. The Routledge Companion to Russian Literature. New York: Routledge: 211–239.
Ševalije, A. Gerbran. 2004. Rečnik simbola, Novi Sad: Stylos, Kiša.
Objavljeno
05. 03. 2018.
Broj časopisa
Sekcija
Članci