ФУНКЦИЈА ГРУПНОГ ЛИКА ФАМИЛИЈЕ У ГОСПОЂИ МИНИСТАРКИ БРАНИСЛАВА НУШИЋА

Ključne reči: сродништво, традиционалне вредности, колектив, породица, менталитет

Apstrakt

У раду се истражује функција коју фамилија Живке Поповић добија у драми, а која се анализира кроз целу четрнаесту појаву трећег чина. Живкини сродници анализирани су појединачно, али су њихове особености повезиване како са онима код осталих рођака, тако и са онима саме Живке Поповић. Такође, анализиран је и њихов однос према традиционалним вредностима. У раду је доведена у питање могућност да се фамилија окарактерише као група, пошто је, како се доказује, њена доминанта постојање разједињености. У складу са тим, у раду су тражени нови начини за њено именовање и разумевање.

Reference

Ивановић, Милина. 1987. „Либаде – из збирке градске ношње Народног музеја у Врању“. Врањски гласник, књ. XX. Врање: Народни музеј: 219–236.
Kostrenčić, Marko i Protega, Miljenko. 1962. Enciklopedija leksikografskog zavoda. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod.
Кулунџић, Јосип. 1965. Фрагменти о театру. Нови Сад: Стеријино позорје.
Lešić, Josip. 1989. Branislav Nušić – život i djelo. Novi Sad: Sterijino pozorje, Matica srpska.
Марјановић, Петар. 1997. „Зрело раздобље мајстора смеха“. Српски драмски писци XX столећа. Нови Сад: Матица српска: 103–113.
Мисаиловић, Миленко. 1983. Комедиографија Бранислава Нушића. Београд: Универзитет уметности.
Нушић, Бранислав. 1986. Госпођа министарка, Ожалошћена породица, Покојник. Сарајево: „Веселин Маслеша“.
Пешикан-Љуштановић. 2009. „Кратке говорне форме у Нушићевој Госпођи министарки – заступљеност, функција, значење“. Кад је била кнежева вечера. Нови Сад: Позоришни музеј Војводине: 18–30.
Селенић, Слободан. 2005. „Доброћудност Нушићеве сатире“. Драмско доба: позоришне критике (1956–1978), Нови Сад: Стеријино позорје: 45–47.
Скерлић, Јован. 1971. Студије. Нови Сад: Матица српска/ Београд: Српска књижевна задруга.
Objavljeno
05. 03. 2018.
Broj časopisa
Sekcija
Članci