ДРАМА ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА У КОНТЕКСТУ УСМЕНЕ ТРАДИЦИЈЕ

Ključne reči: савремена драма, усмена традиција, Бранковићи, трагедија, матерња мелодија

Apstrakt

Рад се бави изучавањем мотивске, језичке, али и поетичке везе фолклорне традиције, и модерних поступака у Настасијевићевој драми Ђурађ Бранковић. Циљ рада је да покаже преобликовања фолклорног наслеђа у посве нов уметнички израз и да допринесе могућим интерпретацијама сложеног и подстицајног дела Момчила Настасијевића.

Reference

Игњатов-Поповић, Ивана. 2009. Ликови у српској експресионистичкој драми. Нови Сад:
Позоришни музеј.
Игњатов-Поповић, Ивана. 2010. „Симболика драмских гатки Ранка Младеновића”. Зборник Матице српске за сценске уметности и музику. Нови Сад, бр. 42: 97–114.
Историја српског народа II. 1982. Београд: СКЗ.
Јиречек, Константин. 1978. Историја Срба I. Београд: Слово љубве.
Калић, Јованка. 2001. Срби у позном средњем веку. Београд: Службени лист СРЈ.
Караџић, Стефановић, Вук. 1985а. Српске народне пјесме II. Београд: Просвета – Нолит.
Караџић, Стефановић, Вук. 1985б. Српске народне пјесме III. Београд: Просвета – Нолит.
Миочиновић, Мирјана. 1987. Драма између два рата. Београд: Нолит.
Настасијевић, Момчило. 1966. Изабрана дела, књига 1. Загреб – Београд – Сарајево: Напријед – Просвета – Свјетлост.
Настасијевић, Момчило. 1991а. Драме. Сабрана дела. Горњи Милановац – Београд: Дечје новине – СКЗ.
Настасијевић, Момчило. 1991б. Есеји, белешке, мисли. Сабрана дела. Горњи Милановац – Београд: Дечје новине – СКЗ.
Павловић, Миодраг. 2000. Есеји о српским песницима. Београд: Просвета.
Пешикан-Љуштановић, Љиљана. 2002. Змај Деспот Вук – мит, историја, песма. Нови Сад: Матица српска.
Пешикан-Љуштановић, Љиљана. 2007. „Свете и проклете – жене из породице Бранковић у историји и усменој традицији”. Станаја село запали. Нови Сад: Дневник. Новине и часописи.
Пешикан-Љуштановић, Љиљана. 2009. „Песма о изузетном јунаку и драма о жени с тајном”. Кад је била кнежева вечера? Нови Сад: Позоришни музеј, 31–52.
Пешић, Радмила; Милошевић-Ђорђевић, Нада. 1997. Народна књижевност. Београд: Требник.
Поповић, Михаило Ст. 2014. Мара Бранковић. Жена између хришћанског и исламског културног круга у 15. веку. Превела с немачког Бранка Рајлић. Нови Сад: Академска књига
Селенић, Слободан. 1977. Антологија савремене српске драме. Београд: СКЗ.
Стевановић, Миладин. 2003. Деспот Ђурађ Бранковић. Београд: Књига комерц.
Томин, Светлана. 2007. Књигољубиве жене српског средњег века. Нови Сад: Академска књига.
Ћоровић, Владимир. 2001. Историја Срба. Ниш: Зограф.
Ћук, Ружа. 1979. „Царица Мара”. Историјски часопис, књ. XXV–XXVI. Београд: Историјски институт – Просвета, 53–97.
Халиловић, Елма. 2010. Слепа Живана – како и зашто. Рашка: Градац.
Objavljeno
05. 03. 2018.
Broj časopisa
Sekcija
Članci