ЗАСТУПЉЕНОСТ И ФУНКЦИЈА ПОСЛОВИЦА И ИЗРЕКА У ВУКАДИНУ СТЕВАНА СРЕМЦА

Ključne reči: пословица, изрека, Стеван Сремац, наративни поступци, усмена књижевност

Apstrakt

Тема рада је заступљеност и функција народних облика, пословица и изрека у роману Стевана Сремца Вукадин. У оквиру проучавања дела и језика целокупног Сремчевог стваралаштва, долази се до закључка да је познавао народне облике и често их користио. Рад говори и о Сремчевом језику, учесталим уметничким поступцима као што су иронија, преувеличавање и еуфемизам, како бисмо дошли до закључка да је функција пословица и изрека у Сремчевом делу, најчешће, у служби наведених уметничких поступака. Проучаваоци су посветили пажњу језику у делима Стевана Сремца, а овај рад настоји да докаже како наведени народни облици имају посебно место у Сремчевом језику и посебну улогу у карактеризацији самих јунака.

Reference

Живковић, Драгиша. 1994. „Три романа Стевана Сремца“. Европски оквири српске књижевности, књ.5. Београд: Просвета.
Караџић, Вук Стефановић. 1975. Српске народне пословице. Београд: Нолит.
Лесковац, Младен. 1966. „Порекло и смисао завршне сцене ‘Вукадина’ Стевана Сремца“. Прештампано из Зборника Матице српске за књижевност и језик књ. XIV/I. Нови Сад: Будућност.
Максимовић, Горан. 1998. Магија Сремчевог смијеха. Ниш: Просвета.
Пешикан Љуштановић, Љиљана. 2009. „Усмена књижевност и традиционална култура у роману ‘Поп Ћира и поп Спира’ – заступљеност и комичка функција“. Усмено у писменом. Београд: Београдска књига, 51–64.
Пешић, Радмила; Милошевић Ђорђевић, Нада. 2011. Народна књижевност – речник. Крагујевац: Лира; Београд: Златна земља.
Раденковић, Љубинко. 1996. Симболика света у народној магији Јужних Словена. Ниш: Просвета.
Радин, Ана. 1986. Уметност приповедања Стевана Сремца. Ниш: Градина.
Сремац, Стеван. 1981. Вукадин. Прир. Драгиша Живковић. Београд: Нолит.
Objavljeno
05. 03. 2018.
Broj časopisa
Sekcija
Članci