КОНТРАСТИВНИ ПРИСТУП ПРИЛОЗИМА ЗА МЕСТО У САВРЕМЕНОМ ГРЧКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Ključne reči: прилози за место, грчки, српски, „Ματωμένα χώματα“

Apstrakt

У оквиру проучавања морфосемантичких односа, у складу са темељним параметрима контрастивне лексикологије, овде је дато упоредно сагледавање прилога у грчком и у српском језику. У раду се анализирају грчки прилози за место и њихови преводни еквиваленти у српском језику. За изучавање сличности и разлика у просторним односима који се бележе прилозима у ова два балканска језика, узет је у разматрање књижевни корпус који се састоји од 243 примера 46 прилога. Оригиналан текст потиче из чувеног грчког романа Ματωμένα χώματα ауторке Дидо Сотириу и његовог српског превода Земља натопљена крвљу у преводу Гаге Росић.

Након уводног дела који пружа релевантне теоријске податке везане за адвербијалне одредбе за место у оба језика, дата је опширна анализа изабраних примера и статистичка обрада преводних еквивалената. Приступ поређењу првенствено је синхроног карактера и заснива се на анализи ексцерпиране грађе. Примењена је метода системско-функционалног поређења, односно метода контрастивне анализе. У завршном делу рада представљају се општи закључци о јасним тенденцијама везаним за унапређење наставног процеса грчког тј. српског као страног језика.

Reference

Арсенијевић, Нада. 2003а. „Акузатив с предлогом у савременом српском језику“. Претисак из Зборника Матице српске за филологију и лингвистику, 46 (1): 107–263.
Арсенијевић, Нада. 2003б. „Акузатив с предлогом у савременом српском језику“. Претисак из Зборника Матице српске за филологију и лингвистику, 47 (2): 53–216.
Adams, Douglas. 2011. Essential Modern Greek Grammar. New York: Dover Publications.
Anderson, John. 1971. The Grammar of Case: Towards a Localistic Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
Asimopulos, Panagiotis. 2014. Rekcija glagola u grčkom i srpskom jeziku: grčko-srpski rečnik glagolske rekcije. Doktorska disertacija. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Belaj, Branimir. 2008. Jezik, prostor i konceptualizacija. Shematična značenja hrvatskih glagolskih prefiksa. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fakultet.
Ивић, Милка. 1957. „Једно поглавље из граматике нашег модерног језика – систем месних падежа“. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књ. I, 145–157.
Ivić, Milka. 1965. „The System of Serbocroatian Cases Denoting Spatial Relations“. Acta Linguistica Hafniensia, 9 (1): 50–55.
Клајн, Иван. 2004. Граматика српског језика за странце. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Lyons, John. 1977. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
Мразовић, Павица и Вукадиновић, Зорица. 1990. Граматика српскохрватског језика за странце. Сремски Карловци: Издавачка Књижарница Зорана Стојановића, Нови Сад: Добра Вест.
Martinet, André. 1985. Syntaxe générale. Paris: Armand Colin.
Пипер, Предраг и др. 2005. Синтакса Савременог Српског језика – Проста реченица. Београд: Институт за Српски језик САНУ.
Пипер, Предраг. 1977–1978. „Обележавање просторних односа предлошко-падежним конструкцијама у савременом руском и савременом српскохрватском књижевном језику“. Прилози проучавању језика, 13–14: 1–51.
Пипер, Предраг. 1978. „Заменички прилози са значењем места и правца у руском, пољском и српскохрватском језику“. Зборник за филологију и лингвистику, 21 (1): 63–82.
Пипер, Предраг. 1997. Језик и простор. Београд: Библиотека XX век.
Симић, Радоје. 2002. Српска граматика 1, Граматика. Београд: Научно друштво за неговање и проучавање српског језика. Никшић: ЈАСЕН.
Сотириу, Дидо. 2001. Земља натопљена крвљу. Београд: Просвета.
Станојчић, Живојин и Поповић, Љубомир. 1999. Граматика српског језика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Стевановић, Михаило. 1981. Савремени српскохрватски језик I. Београд: Научна књига.
Schwyzer, Eduard and Debrunner, Albert. 1959. Griechische Grammatik, II: Syntax und Syntaktische Stylistik. Munich: C. H. Beck.
Tesnière, Lucien. 1959. Eléments de Syntaxe Structurale. Paris: Klincksieck.
Traugot, Elizabeth. 1975. Spatial expressions of tense and temporal sequencing: a contribution to the study of semantic fields, Semiotica 15: 207–230.
Holton, David et al. 2004. Greek. An Essential Grammar of the Modern Language. London: Routledge.
Holton, David et al. 2012. Greek. A Comprehensive Grammar. London: Routledge.
Humbert, Jean. 2002. Συντακτικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης. Αθήνα: Παπαδήμας.
Chomsky, Noam. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: The M. I. T. Press.
Διονύσιος ὁ Θρᾷξ. 1965. Τέχνη Γραμματική, у: Grammatici Graeci, vol. 1. Leipzig: Teubner.
Νάκας, Θανάσης. 1987. Τα επιρρηματικά της Νέας Ελληνικής. Προβλήματα Υποκατηγοριοποίησης. Αθήνα: Φιλοσοφική Σχολή.
Σωτηρίου, Διδώ. 1988. Ματωμένα χώματα. Αθήνα: Κέδρος.
Τζεβελέκου, Μαρία et al. 2007. Βασική Γραμματική της Ελληνικής. Αθήνα: ΕΚΠΑ – ΙΕΛ.
Τομπαΐδης, Δημήτρης. 1982. Διδασκαλία Νεοελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Επικαιρότητα
Τριανταφυλλίδης, Μανόλης. 2010. Νεοελληνική Γραμματική. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Τσολάκης, Χρίστος. 1979. Νεοελληνική Γραμματική της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Χατζησαββίδης, Σωφρόνης – Χατζησαββίδου, Αθανασίου. 2007. Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Χατζιδάκις, Γεώργιος. 1915. Γενική Γλωσσική. Ακαδημαϊκά Αναγνώσματα, τόμος Γ΄. Ἐν Ἀθήναις.
Objavljeno
05. 03. 2018.
Broj časopisa
Sekcija
Članci