ФРАНЦУСКИ ПОЛУВОКАЛИ И НАЗАЛНИ ВОКАЛИ У БАЛЕТСКОЈ ТЕРМИНОЛОГИЈИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Ključne reči: полувокали, назални вокали, балетска терминологија, српски језик, француски језик

Apstrakt

Тема рада су балетски термини француског порекла у српском језику који садрже полувокале и назалне вокале (нпр. battement, entrechat, pas de trois). Будући да употреба балетске терминологије није нормирана у српском језику, циљ је анализа одабраних термина и систематизација недоследности до којих долази приликом њихове усмене и писане употребе, као и предлог јединственог начина употребе у складу са особеностима српског језика. Грађа овог рада ексцерпирана је из више књига и уџбеника специјализованих за балет.

Reference

Гудурић, Снежана. 2008. „Преношење и адаптација личних имена са француског на српски језик“. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, LI/1–2: 217–226.
Gudurić, Snežana i Petrović, Dragoljub. 2007. „Artikulaciono-akustička priroda glasa (j) u srpskom jeziku“. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 37: 57–66.
Марчета, Јована. 2011. „Термини француског и италијанског порекла из области музичко-сценских уметности у текстовима на српском језику“. Примењена лингвистика, бр. 12. Београд/ Нови Сад: 41–49.
Милетић, Бранко. 1960. Основи фонетике српског језика. Београд: Научна књига.
Miletić, Branko. 1935. Les articulations serbo-croates comparées aux articulations françaises. Belgrade: L’Académie Royale Serbe.
Пешикан, Митар и др. 2010. Правопис српскога језика: измењено и допуњено екавско издање. Нови Сад: Матица српска.
Popović, Mihailo. 2005. Reči francuskog porekla u srpskom jeziku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Савић, Свенка. 1997. „Ортографија и терминологија у текстовима о балету“. Језик данас, бр. 4: 10–13.
Točanac, Dušanka 1995. „Izgovor francuskih imena i njihovo prilagođavanje glasovnom sistemu srpskog jezika”. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, br. 24/1. Beograd: Međunarodni slavistički centar: 225–232.
Fouché, Pierre. 1959. Traité de la prononciation française. Paris: Klincksieck.
Objavljeno
05. 03. 2018.
Broj časopisa
Sekcija
Članci