МЕТАТЕКСТУАЛНИ КОМЕНТАРИ И РЕФОРМУЛАЦИЈА ИСКАЗА У СРПСКОМ РАЗГОВОРНОМ ЈЕЗИКУ СЛОВАКИЊА ИЗ СЕЛЕНЧЕ

Ključne reči: Војводина, Словаци у Војводини, српски разговорни језик, метатекстуални коментари, реформулација исказа

Apstrakt

У раду се анализира појава метатекстуалних коментара и реформулације исказа у дијалекатском корпусу који има за циљ да испита српски разговорни језик Словакиња из Селенче. Корпус чине снимљени индивидуални разговори са три информаторке различитих генерација које су припаднице говорне заједнице средњесловачког дијалекта Селенче. Ауторка се фокусира на практичну употребу ових појава а у раду се објашњавају и разлози њиховог појављивања. Метатекстуални коментари се анализирају према врсти лексема на које се односе, док се реформулација исказа анализира према формалним критеријумима, посебно за сваку информаторку.

Reference

Бошњаковић, Жарко. 2011. „Граматичке и лексичко-семантичке особине метатекстуалног коментара у дијалекатском тексту”. Граматика и лексика у словенским језицима. Нови Сад – Београд. 301–311.
Бошњаковић, Жарко. 2016. „Реформулације исказа у дијалекатском дискурсу и њихов значај за изучавање народних говора”. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. Нови Сад. 59/1: 115–130.
Vasić, Vera. 1992. „Autoregulacija u upotrebi dijalekta”. Folklor u Vojvodini. Novi Sad. 6: 56–62.
Đorđević, Radmila. 2000. Uvod u kontrastiranje jezika. Beograd: Filološki fakultet – Beograd: Čigoja štampa.
Kačala, Ј. – Pisárčiková, М. – Považaj, М. eds. 2003. Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: VEDA.
Peciar, Š. ed. 1959–1965. Slovník slovenského jazyka. I – V. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV.
Поповић, Иван. 1968. Говор Госпођинаца у светлости бачких говора као целине. Београд: Српска академика наука и уметности.
Horák, E. ed. 1991. Srbochorvátsko-slovenský a slovensko-srbochorvátsky slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.
Objavljeno
05. 03. 2018.
Broj časopisa
Sekcija
Članci