ЗНАЧАЈ ЈЕЗИЧКИХ СКРАЋЕНИЦА И ЊИХОВОГ ТУМАЧЕЊА У ПРОЦЕСУ КОМУНИКАЦИЈЕ

Ključne reči: међуљудска комуникација, језик, скраћивање речи, скраћенице, тумачење речи

Apstrakt

Скраћивање речи је неминовна појава коју налаже потреба за брзином у комуникацији. Међутим, исто тако, скраћенице могу да доведу до несврсисходне комуникације, уколико комуникатори нису упознати са поруком коју преносе скраћенице, и нису у стању да је протумаче. Дакле, скраћенице доприносе језичкој економији у комуникацији, али да би могле да одговоре и захтеву сврсисходности комуникације, комуникатори се морају договорити о употреби појединих скраћеница у датим околностима и ситуацијама, и упознати се са њиховим творбеним основама. Скраћенице, као врста речи, користе се у свим моделима људске комуникације (и у општим и у посебним моделима). У раду су приказани релевантни елементи и општих и посебних модела комуникације, са нагласком на језик (и говорни и писани) као начин комуникације. Дедуктивним методом, опште моделе комуникације смо третирали као платформу за настајање и изградњу посебних модела.

Reference

Бован, Б. Саша. 2012. „Тумачење права као вредновање на основу контекста – прилог конструктивној теорији тумачења“. У: Васиљевић, М. (ур.) Анали. Београд: Правни факултет у Београду LX (1/2012): 83–106.
Бугарски, Ранко. 1995. Увод у општу лингвистику. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Beti, Emilio. 1988. Hermeneutika kao opšta metoda duhovnih nauka. Novi Sad: Književna zajednica.
Bujas, Željko. 2005. Veliki englesko–hrvatski rječnik. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
Волков, Владимир. 1998. Дезинформација – од тројанског коња до интернета. Београд: Наш дом.
Visković, Nikola. 1989. Jezik prava. Zagreb: ITRO Naprijed.
Deretić, Irina. 2011. „Da li nam je hermeneutika uopšte potrebna: Platon o umeću tumačenja“. U: Jovanov, R. (ur.). Filozofija i društvo. Beograd: Filozofski fakultet u Beogradu: 215–228.
Ellis, Rod. 2000. The Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Janićijević, Jasna. 2000. Komunikacija i kultura: sa uvodom u semiotička istraživanja. Novi Sad, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanović.
Јовановић, Вoјислав. 2014. „Лексичко скраћивање у новим речима у енглеском језику“. У: Новаков, П. (ур.) Зборник за језике и књижевности. Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду (4/2014.): 81–95.
Јовановић, Војислав и Бингулац, Ненад. 2014. „Значај превођења код тумачења правних норми“. У: Обрадовић, Г. (ур.) Радно и социјално право. Београд: Удружење за радно право и социјално осигурање Србије (2/2014): 25–47.
Јовић, Љубомир Ив. 1987. „Моћ речи“. У: Илић, М. (ур.) Архив за правне и друштвене науке. Београд: Удружење правника Југославије (3–4/1987): 487–492.
Клајн, Иван. 2002. Творба речи у савременом српском језику. Део 1, Слагање и префиксација. Београд: Завод за издавање уџбеника и наставна средства.
Коковић, Драган. 2005. Пукотине културе. Нови Сад: Прометеј.
Lappe, Sabine. 2007. English Prosodic Morphology. Dordrecht: Springer.
Marchand, Hans. 1960. The Categories and Types of Present-Day Wordformation. Wiesbaden: Otto Harrasowitz.
Plag, Ingo. 2002. Word-Formation in English. Cambridge: University Press.
Поповић, Мирослав. 1971. „Белешке о језику и правној терминологији“. У: Буквић, Р. (ур.) Зборник за друштвене науке. Нови Сад: Матица српска (56/1971): 160–165.
Prajs, Stjuart. 2011. Izučavanje medija. Beograd: Clio.
Prćić, Tvrtko. 2008. Semantika i pragmatika reči (Drugo, dopunjeno izdanje). Zmaj: Novi Sad.
Radovanović, Milorad. 1997. Spisi iz kontekstualne lingvistike. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanović Sremski Karlovci.
Radovanović, Milorad. 2003. Sociolingvistika. Treće izdanje. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanović Sremski Karlovci.
Stojičić, Violeta. 2002. Neologizmi u engleskom jeziku i njihova adaptacija u srpskom: teorijski i praktični aspekti. Magistarski rad. Novi Sad: Filozofski fakultet.
Tabs, Stjuart. 2013. Komunikacija: principi i konteksti. Beograd: Clio.
Tomić, Zorica. 2003. Komunikologija. Beograd: Čigoja štampa.
Hrnjez, Saša. 2010. „Subjektivitet i tumačenje u Šlajermaherovoj hermeneutici“. U: Perović, М. (ur.) Arhe. Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za filozofiju, VII (14/2010, vol. 7): 171–181.
Шипка, Данко. 2014. Велики српско–енглески речник. Нови Сад: Прометеј.
Objavljeno
05. 03. 2018.
Broj časopisa
Sekcija
Članci