TELIČNE SITUACIJE I IMPERFEKTIVNI GLAGOLSKI VID U ENGLESKOM I RUMUNSKOM JEZIKU

Ključne reči: teličnost, imperfektni glagolski vid, ostvarenja, dostignuća

Apstrakt

Rad obrađuje značajnu temu iz oblasti aspektologije i glagolske semantike,odnosno glagolskog vida i pojma teličnosti. Kroz upoređivanje specifičnog glagolskog izraza u engleskomi rumunskom jeziku razmatraju se imperfektivne telične situacije. Telična/ atelična vidskadistinkcija predstavlja jednu od osnovnih sematičkih karakteristika glagola te se kao takva možeuvrstiti u jezičke univerzalije. Ona postoji i u rumunskom jeziku, ali do sada nije detaljno razmatrananiti jasno definisana. Stoga je jedan od osnovnih ciljeva ovog istraživanja da ispita uticaj semantičkekarakteristike teličnosti na glagole u rumunskom jeziku. U radu se analiziraju telične situacijeupotrebljene u imperfektivnom glagolskom vidu u engleskom i rumunskom jeziku u pokušaju da serasvetli i odgonetne kontradikcija koja implicira situaciju koja teži jasno određenom cilju, ali upotrebaimperfektivnog vida isključuje i neutrališe pomenuti završni segment. Jedan od ciljeva radaje da utvrdi korelacije između semantičke kategorije teličnosti i imperfektivnog glagolskog vida.Dobro je poznato da telične situacije teže nekom tačno određenom cilju ili završnom segmentu,nakon kojeg se situacija prirodno završava. Ovaj rad predstavlja pokušaj de se precizira pomenutahipoteza, te argumentuje da teličnost u stvari podrazumeva promenu stanja situacije, odnosno podrazumevanekakvu kvalitativnu promenu situacije, gde je nešto „postalo” nešto drugo. U radu setakođe dokazuje da funkcija imperfektivnog vida nije samo da označi da određena situacija traje,već da predstavi situaciju kao strukturu koja može imati segmente i razvoj, može težiti cilju, ali seon neće ostvariti, jer imperfektivnost ne podrazumeva završetak situacije.
Objavljeno
02. 12. 2011.
Broj časopisa
Sekcija
Članci