ESEJISTIČKI IZRAZ U DJELU GLORIJE ANSALDUE „BORDERLANDS/LA FRONTERA: THE NEW MESTIZA“

Ključne reči: žanr, forma, roman, esej, Gloria Evangelina Anzaldúa

Apstrakt

U okviru savremene književnosti često nailazimo na djela koja nije moguće obuhvatiti jednom književnom formom ili žanrom. U takva djela spada i djelo latinoameričke spisateljice Glorije Ansaldue Borderlands/La Frontera: The New Mestizakoje se žanrovski može definisati kao roman-esej, jer istovremeno sadrži elemente romana i esejističkog izraza. Uz to, ovo djelo predstavlja i mješavinu poezije, autobiografskog pisanja, istoriografije i magičnog realizma. Međutim, u ovom istraživanju se primarno razmatra upotreba eseja kao oblika ili forme, s ciljem da se pokaže da je Ansaldua pažljivo birala esejistički izraz u nastojanju da što adekvatnije oslika stvarnost latinoameričke populacije, posebno žena, s obje strane američko-meksičke granice. Istraživanjem se zaključuje da, kada je u pitanju pomenuto djelo, esej predstavlja najprirodniji književni i formalni ekvivalent onoj stvarnosti o kojoj Ansaldua piše i da ga ona s namjerom koristi kada govori o svojim ličnim stavovima vezanim za pitanja kao što su istorija, kultura, tradicija, rodne uloge i identitet latinoameričkih etničkih grupa.

Reference

Literatura
Anzaldúa, Gloria. 1999. Borderlands: La Frontera: The New Mestiza. San Francisko: Aunt Lute Books.
Božić, Jadranka. 2005, „Esej - fikcija unutar istine“. Glasnik Narodne biblioteke Srbije (1): 227-249.
Lockhart, Tara. “Revising the Essay: Intellectual Arenas and Hybrid Forms"
http://d-scholarship.pitt.edu/8509/1/ TLockhart_ETD_revisingtheessayPDF.pdf (9. VII 2016).
Lockhart, Tara. 2007, “Writing the Self: Gloria Ansaldúa, Textual Form, and Feminist Epistemology”. Michigan Feminist Studies (20): 15-29.
Nelson, Emanuel. ed. 2005. The Greenwood Enciclopedia od Multiethnic American Literature. Vol. 1, London: Greenwood Press.
Pasten, J. Agustin. "Essayistic Discourse as Literary Autobiogradphy and Feminist Criticism". In: Ferres, Rosario. 2001. Sitio a eros and El coloquio de las perras. http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/3
Raičević, Gorana. 2005. Eseji Miloša Crnjanskog. Sremski Karlovci/Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Slemon, Stephen. “Magic realism as Postcolonial Discourse”. http://canlit.ca/canlitmedia/canlit.ca/pdfs/articles/canlit116-Magic%28Slemon%29.pdf . (26.11.2016.)
Tamdgidi, Mohammed H. 2006, “Anzaldúa’s Sociological Imagination – Comparative Applied Insights into Utopistic and Quantal Sociology”. Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge. Vol. 4. Pp. 265-286.
Woolridge, Paul. 2007, "Activist Essayism". Opticon 1826. (3): 1-6.
Objavljeno
07. 03. 2017.
Broj časopisa
Sekcija
Članci