PROBLÉM “ANJELSKÝCH KRAJÍN” V SLOVENSKEJ PRÓZE ŠTYRIDSIATYCH ROKOV 20. STOROČIA

Ključne reči: slovenská literatúra, lyrizovaná próza, naturizmus, polemika, anjelské krajiny

Apstrakt

V predkladanom príspevku sa zameriavame na Polemiku o „anjelských krajinách“, ktorá poznačila slovenskú prózu štyridsiatych rokov 20. storočia. Polemiky boli uverejňované v niekoľkých dobových časopisoch, pričom sa kritici zmieňovali predovšetkým o lyrizačných tendenciách autorov tej doby. Príspevok je koncipovaný vo dvoch rovinách. V prvej časti sa táto práca sústreďuje na samotnú polemiku, zvlášť na jej prvý článok, ako aj na ohlasy, ktoré vzbudil. A v druhej časti analyzujeme konkrétne diela, ktoré boli terčom odsúdenia, predovšetkým s cieľom prispieť k analýze ich „únikového rázu“. Našu pozornosť venujeme dielam Hany Zelinovej, Margity Figuli, Jozefa Cígera Hronského, Františka Švantnera, Dobroslava Chrobáka a zmieňujeme sa aj o diele Dominika Tatarku.

Reference

Bílik, René. 2013. „Polemika o anjelských zemiach ako literárnohistorický problém“. Slovenská literatúra 60 (5): 359–370.
Bodenek, Ján. 1947. „Slovenská literárna kritika a štipákový pochod proti spisovateľom“. Národná obroda 3 (2.2.1947): 6.
Čepan, Oskar. 1974. „K periodizácii tzv. lyrizovanej prózy“. Slovenská literatúra 21 (2): 154–165.
Čepan, Oskar. 1984. „Próza“. In: Čepan, O. a kol. 1984. Dejiny slovenskej literatúry V. Literatúra v rokoch 1918 – 1945. Bratislava, Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied: 581–760.
Čúzy, Ladislav. 2009. „Próza“. In: Sedlák, I. a kol. 2009. Dejiny slovenskej literatúry II. Slovenská literatúra 20. – 40. rokov 20. stor. (1918 – 1948). Martin, Matica slovenská: 6–101.
Felix, Jozef. 1965. „O nové cesty v próze alebo problém ‚anjelských zemíʻ v našej literatúre“. In: Felix, J. 1965. Harlekýn sklonený nad vodou. Bratislava, Slovenský spisovateľ: 174–185.
Felix, Jozef. 1965. Sila a slabosť slova. In: Felix, J. 1965. Harlekýn sklonený nad vodou. Bratislava, Slovenský spisovateľ: 165–173.
Hronský, Jozef Cíger. 1940. Pisár Gráč. Martin: Matica slovenská.
Hvišč, Jozef a Marčok, Viliam. 2004. „Premeny exilovej a emigrantskej literatúry“. In: Marčok, V. a kol. 2004. Dejiny slovenskej literatúry III. Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storočia. Bratislava, Literárne informačné centrum: 415–439.
Chorvát, Michal. 1938. „Elementy prozaického štýlu“. Elán 9 (3): 3–4.
Kusý, Ivan. 1947. „František Švantner: Nevesta hôľ (rec.)“. Slovenské pohľady 63 (5): 306–309.
Kusý, Ivan. 1948. „Peter Jilemnický: Kronika (rec.)“. Slovenské pohľady 64 (1): 54–55.
Kusý, Ivan. 1948. „Vladimír Mináč: Smrť chodí po horách (rec.)“. Slovenské pohľady 64 (4): 244–246.
Kusý, Ivan. 1949. „Dominik Tatarka: Farská republika (rec.)“. Slovenské pohľady 65 (3): 178–181.
Marčok, Viliam. 2004. Premeny fabulárnej prózy. In: Marčok, V. a kol. 2004. Dejiny slovenskej literatúry III. Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storočia. Bratislava, Literárne informačné centrum: 170–291.
Matuška, Alexander. 1956. Pre a proti. Bratislava: Slovenský spisovateľ.
Matuška, Alexander. 1959. Od včerajška k dnešku. Bratislava: Slovenský spisovateľ.
Miko, František. 1978. „Polemika o ‚anjelských krajináchʻ a otázky realizmu v slovenskej próze štyridsiatych rokov“. Slovenská literatúra 25 (1): 6–31.
Považan, Michal. 1963. Novými cestami. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1963.
Rampák, Zoltán. 1947. „Literatúra, umenie, kritika“. Slovenské pohľady 63 (6): 394–397.
Števček, Ján. 1973. Lyrizovaná próza. Bratislava: Tatran.
Šútovec, Milan. 2005. Mýtus a dejiny v próze naturizmu. Bratislava: Literárne informačné centrum.
Objavljeno
07. 03. 2017.
Broj časopisa
Sekcija
Članci