ŽIVOT IZMEĐU DVE KULTURE: EGZIL U DELU TUMAČ BOLESTI DŽAMPE LAHIRI

Ključne reči: egzil, dijaspora, kulturna izmeštenost, identitet, nostalgija

Apstrakt

Zbirka priča Tumač bolesti Džampe Lahiri bavi se životima indijskih imigranata u Sjedinjenim Američkim Državama. Protagonisti ovih priča žive između indijske i američke kulture tragajući za svojim identitetom i kulturnom pripadnošću. Njihov život daleko od domovine karakteriše stanje egzila i izmeštenosti zbog nemogućnosti da se u potpunosti uklope u kulturu nove zemlje te da se oslobode nostalgije prema domovini. Tema egzila posebno se izdvaja u tri priče iz pomenute zbirke: Gospođa Sen, Kada je gospodin Prizada dolazio na večeru i Treći i poslednji kontinent. Cilj rada je da istraži temu egzila u ovim pričama. Kao osnova za analizu pomenutih priča poslužiće teorije o egzilu Edvarda Saida i Nika Izrela.

Reference

Bhabha, Homi. 1994. The Location of Culture. London: Routledge.
Brada-Williams Noelle. 2004. “Reading Jhumpa Lahiri's Interpreter of Maladies as a Short Story Cycle”. MELUS. 29 (3/4): 451-464.
Bužinjska, Ana ; Markovski, Pavel. 2009. Književne teorije XX veka. Beograd: Službeni glasnik.
Chakrabarti, Basudeb and Angana Chakrabarti. “Context: A comparative Study of Jhumpa Lahiri's A Temporary Metter and Shubodh Gosh's Jatugriha.” The Journal of Indian Writing in English 30.1 (2002): 23-29.
Choubey, Asha. 2001. “Food Metaphor in Jhumpa Lahiri's Interpreter of Maladies.” The Literature and culture of the Indian Subcontinent (South Asia) in the postcolonial Web. http://www.postcolonialweb.org/india/literature/lahiri/
choubey1.html (05.05.2016.)
Dubey, Ashutosh. 2002. “Immigrant Experience in Jhumpa Lahiri's Interpreter of Maladies.” The Journal of Indian Writing in English 30.2: 22-26.
Fachinger, Petra. 2001. “Lost in Nostalgia: The Autobiography of Eva Hoffman and Richard Rodriguez”. MELUS. 26 (2): 111-127.
Hirsch, Marianne. 1998. “Past Lives: Postmemories in Exile.” In: Susan Rubin Suleiman ed. Exile and Creativity, Signposts, Travelers, Backward Glances. Duke University Press. London.
Israel, Nico. 2000. Outlandish Writing between Exile and Diaspora. Stanford University. California.
Lahiri, Đampa. 2001. Tumač Bolesti. Narodna knjiga Alfa.
Maruči, Mustafa Ben T. 2008. Kritičar kao iz/smeštena inteligencija: slučaj Edvarda Saida. Polja 452, jul-avgust 91-103. Prevod Arijana Luburić.
Raičević, Gorana. 2005. Eseji Miloša Crnjanskog. Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Sremski Karlovci-Novi Sad.
Said, Edward W. 1984. The Mind of Winter. Harper's Magazine. September.
Objavljeno
07. 03. 2017.
Broj časopisa
Sekcija
Članci