КУБО-ЕКСПРЕСИОНИСТИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ У ЗБИРЦИ „ОТКРОВЕЊE“ РАСТКА ПЕТРОВИЋА: УТИЦАЈ АПОЛИНЕРОВЕ ПОЕТИКЕ

Ključne reči: Растко Петровић, Аполинер, кубо-експресионизам, динамизам, симултанизам

Apstrakt

Предмет истраживања у овом раду је збирка пјесама Откровење Растка Петровића. Анализираћемо везе између естетичких погледа и поетика Петровића и Гијома Аполинера. Посебно ћемо освијетлити одлике њихових поетика које су у тијесној вези са покретом кубизма у сликарству како бисмо показали недвосмислене елементе кубизма у њиховим пјесмама. Бавићемо се њиховом тематско-мотивском структуром како бисмо показали сличности на том пољу али размотрићемо и разлике у њиховим књижевним поступцима.

Reference

Аполинер, Гијом 1995. Алкохоли и Калиграми. Београд: Време књиге.
Apollinaire, Guillaume 1913. (Méditations esthétiques) Les Peintres cubistes. Paris: Figuière. Преузето са: http://obvil.paris-sorbonne.fr/corpus/apollinaire/meditations-esthetiques/body-1 (19.03.2016.)
Арнасон, Харвард Х. 2003. Историја модерне уметности. Београд: Орион Арт.
Вучковић, Радован 2011. Поетика српске авангарде. Београд: Службени гласник.
Вучковић, Радован 1984. Модерни правци у књижевности. Београд: Нолит.
Грдинић, Никола 1997. „Поезија Растка Петровића“. Песме. Сремски Карловци: Каирос, 165-182.
Илић, Љиља 1996. Рефлекс Ничеове филозофије у делу Растка Петровића. Бања Лука: Глас српски.
Јовић, Бојан 2005. Поетика Растка Петровића. Београд: Народна књига Алфа.
Константиновић, Зоран 2002. Интертекстуална компаратистика. Београд: Народна књига Алфа.
Петковић, Новица 1999. „Пукотина у језику“. Песник Растко Петровић : зборник радова. Београд : Институт за књижевност и уметност, 13-52.
Петровић, Растко 1974. Есеји и чланци. Београд: Нолит.
Петровић, Растко 1997. Песме. Сремски Карловци: Каирос.
Поповић, Диана 2008. „Одјеци Аполинерових естетичких размишљања о новој уметности у есејима Растка Петровића“. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. Нови Сад : Филозофски факултет, 21-30.
Стојановић Пантовић, Бојана 2003. Српски експресионизам. Нови Сад: Матица српска.
Тешић, Гојко 2005. Откровење српске авангарде. Београд: Чигоја.
Фридрих, Хуго 2003. Структура модерне лирике. Нови Сад: Светови.
Црњански, Милош 1991. „Откровење Растка Петровића“. Есеји и прикази. Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада, 148-155.
Objavljeno
07. 03. 2017.
Broj časopisa
Sekcija
Članci