ЖЕНСКИ ДОМЕН МОЋИ У ДЕЛУ „ПЛАЧ РАХИЛИ“ КОНСТАНТИНА МАРИНКОВИЋА

Ključne reči: Константин Маринковић, Плач Рахили, женски ликови, моћ

Apstrakt

У фокусу овог рада јесу женски ликови у религиозном епу Плач Рахили Константина Маринковића са циљем да се испита њихов положај са аспекта моћи. При томe се ослањамо на релевантну литературу претходних проучаваоца овог предромантичарског спева. Уочава се приличан број јунакиња чији је утицај различито дистрибуиран. Основа подела подразумева позитивне и негативне хероине. Међутим, такво рашчлањивање додатно се усложњава увођењем параметра њиховог деловања, па оне даље могу бити разликоване као активне и пасивне. Посебна пажња посвећена је односу ових двају становишта.

Reference

Ајдачић, Дејан. 2015. „Представе о ђаволу у руској, украјинској, пољској и српској књижевности деветнаестог века“. Књижевна историја. XLVII (157): 75–100.
Бал, Мике. 2000. Наратологија. Београд: Народна књига/Алфа.
Бакотић, Лујо. 1994. Свето писмо. Нови Сад: Добра вест.
Гревс, Роберт. 2008. Грчки митови. Београд: Фамилиет.
Дамјанов, Сава. 2011. Вртови нестварног: огледи о српској фантастици. Београд: Службени гласник.
Дамјанов, Сава. 2015. „Тамна страна неба или две поетско-епске визије сатане“. Плач Рахили. Нови Сад: Матица српска: 5–11. стр.
Ераковић, Радослав. 2008. Религиозни еп српског предромантизма. Нови Сад: Матица српска.
Ераковић, Радослав. 2009. „Статус женских ликова у религиозним еповима српског предромантизма (Константин Маринковић, Плач Рахили или избијеније младенцев на повеленије Ирода цара јудејскаго)“. Синхронијско и дијахронијско изучавање врста у српској књижевности. Књига II: 185–196.
Ераковић, Радослав. 2015. „Град као позорница космогонијског сукоба светлости и таме“. Плач Рахили. Нови Сад: Матица српска: 109–125. стр.
Иванић, Душан. 2015. „Сатана/ђаво у новој српској књижевности (од барока до реализма и модерне)“. Књижевна историја. XLVII (157): 53–74.
Маринковић, Константин. 2015. Плач Рахили. Нови Сад: Матица српска.
Павић, Милорад. 1991. Предромантизам. Београд: Досије/Научна књига.
Туцаковић, Снежана Р. 2015. „Портрет царице Дорис у делу Константина Маринковића Плач Рахили или избијеније на младенцев повеленије Ирода цара јудејскаго“. Липар. XVI (58): 97–105.
Objavljeno
07. 03. 2017.
Broj časopisa
Sekcija
Članci