ВУКОВ РЈЕЧНИК И СМЕХОВНА КУЛТУРА

Ključne reči: Народно хуморисање, смеховно, еротско, магија, плодност

Apstrakt

Предмет овога рада је народно хуморисање, односно смеховни концепт света у српској премодерној или аграрној култури. У том циљу извршена је анализа неколико одредница из првог издања Вуковог Рјечника у чијим илустрацијама су присутни еротски, опсцени и скатолошки изрази који су коришћени пре свега у магијским обредима везаним за потенцирање људске, животињске и аграрне плодности. 

Reference

Ајдачић, Дејан. 2000. „О смешном и о морализму у еротским причама“. Еротско у фолклору Словена (зборник радова). Приредио Дејан Ајдачић. Београд: Стубови културе.
Бахтин, Михаил. 1978. Стваралаштво Франсоа Раблеа и народна култура средњега века и ренесансе. Београд: Нолит.
Вукановић, Татомир. 2000. „Опсцени објекти у религији и фолклору балканских народа“. Еротско у фолклору Словена (зборник радова). Приредио Дејан Ајдачић. Београд: Стубови културе.
Делић, Јован. 1990. Традиција и Вук Стефановић Караџић. Београд: БИГЗ.
Елијаде, Мирча. 1986. Свето и профано. Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада.
Зечевић, Слободан. 2008. „Mитска бића српских предања“. Српска етномитологија. Београд:, Службени гласник.
Јокић, Јасмина. 2006. „Обредни смех у лирским песмама које се изводе у току пролећних празника“. Научни састанак слависта у Вукове дане. Св. 35/2. Београд: МСЦ, 95–110.
Карановић, Зоја. 2009. „Вуков Рјечник – прича и приповедање“. Научни састанак слависта у Вукове дане. Св. 38/2. Београд: МСЦ, 113–125.
Карановић, Зоја. 2015. „Смеховно и еротско у делу Вука Стефановића Караџића у контексту премодерног осећања света (на примеру Рјечника 1818)“. Вук Стефановић Караџић: 1787–1864–2014. Уреднца Нада Милошевић-Ђорђевић. Београд: САНУ, 431–446.
Карановић, Зоја и Јокић, Јасмина. 2007. „Обредни жанрови и књижевне врсте у покладним ритуалима“. Синхронијско и дијахронијско изучавање врста у српској књижевности. Књ. 1. Нови Сад: Филозофски факултет – Дневник, 5–22.
Карановић, Зоја и Јокић, Јасмина. 2009. Смеховно и еротско у српској народној култури и поезији. Нови Сад: Филозофски факултет.
Карановић, Зоја и Јокић, Јасмина. 2011. „Обредни смех у песмама зимског календарског циклуса“. Годишњак Филозофског факултета. Књ. XXXVI/1. Нови Сад, 161–175.
Караџић, Вук Ст. 1852. Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима. Беч: Штампарија јерменскога манастира.
Караџић, Вук Ст. 1966. Српски рјечник истолкован њемачким и латинским ријечима (1818). Сабрана дела Вука Караџића. Књ. II. Приредио П. Ивић. Београд: Просвета.
Караџић, Вук Ст. 1985. Српске народне пословице. Приредио Мирослав Пантић. Београд: Просвета.
Караџић, Вук Ст. 1985а. Етнографски списи. О Црној Гори. Приредили Миленко Филиповић и Голуб Добрашиновић. Београд: Просвета.
Караџић, Вук Ст. 1988. Српске народне приповјетке: Приредио Мирослав Пантић. Београд: Просвета.
Краус, Фридрих С. 1984. Мрсне приче. Приредио, изабрао, напомене превео и поговор написао Душан Иванић. Београд: Просвета.
Лешић, Јосип. 1989. Бранислав Нушић: живот и дјело. Нови Сад: Стеријино позорје, Матица српска.
Маринковић, Боривоје. 2011. „Вук Стеф. Караџић и прозна народна традиција“. Прелиставање заборава. Београд: Службени гласник.
Тадеј, Витовнички. 2005. Какве су ти мисли такав ти је живот – поуке. Приређивач Тихомир Новаковић. Ириг: Манастир Велика Ремета.
Пантић, Мирослав. 1988. „Вук Стефановић Караџић и српске народне приповетке“ Српске народне приповјетке: Приредио Мирослав Пантић. Београд: Просвета, 351-483.
Преписка II/1822–1825. 1988. Вук Караџић. Преписка II (1822–1825). Приредио Г.Добрашиновић са сарадницима. Београд: Просвета.
Проп, В. Ј. 1984. Проблеми комике и смеха. Нови Сад: Дневник.
Ристески, Љупчо. 2000. „Оргијастички обреди у вези са култом Месеца код балканских Словена“. Еротско у фолклору Словена (зборник радова). Приредио Дејан Ајдачић. Београд: Стубови културе.
Речник 1967 – Речник српскохрватскога књижевног језика. Књига прва. Нови Сад – Загреб: Матица српска – Матица хрватска.
Речник 1967а. Речник српскохрватског књижевног језика. Књига друга. Нови Сад – Загреб: Матица српска – Матица хрватска.
Речник 1971 – Речник српскохрватског књижевног језика. Књига четврта. Нови Сад – Загреб: Матица српска – Матица хрватска.
Речник, 1976 – Речник српскохрватскога књижевног језика. Књига шеста. Нови Сад – Загреб: Матица српска – Матица хрватска.
Селимовић, Меша. 1987. За и против Вука. Београд: БИГЗ.
Словенска митологија. 2001 – Словенска митологија: енциклопедијски речник. Редактори Светлана М. Толстој, Љубинко Раденковић. Београд: Zepter Book World.
Успенски, Борис. 2000. „’Заветне скаске’ А.Г. Афанасјева. Еротско у фолклору Словена (зборник радова). Приредио Дејан Ајдачић. Београд: Стубови културе.
Чајкановић, Веселин. 1994 I. Студије из српске религије и фолклора 1910–1924. Књ. 1. Приредио Војислав Ђурић. Београд: СКЗ, БИГЗ, Просвета, Партенон.
Чајкановић, Веселин. 1994 II. Студије из српске религије и фолклора 1925–1942. Књ. 2. Приредио Војислав Ђурић. Београд: СКЗ, БИГЗ, Просвета, Партенон.
Objavljeno
07. 03. 2017.
Broj časopisa
Sekcija
Članci