ФИКСНИ БИНОМИ У ЕНГЛЕСКОМ И СРПСКОМ: ФОРМАЛНИ И САДРЖИНСКИ АСПЕКТИ

Ključne reči: фиксни бином, контрастивна анализа, енглески језик, српски језик

Apstrakt

Предмет истраживања у овом раду су формални и садржински аспекти фиксних бинома у енглеском и српском језику. Корпус коришћен у овој анализи је речнички и садржи 300 фиксних бинома из енглеског језика и 170 фиксних бинома из српског језика. У циљу провере степена сличности ове врсте фразема у два језика, у раду се испитују: (1) ритмичке и фонолошке карактеристике фискних бинома, (2) најзаступљенији структурни обрасци и природа везног елемента, (3) степен садржинске идиоматизације фиксних бинома и (4) врста семантичке везе између његових чланова. Резултати истраживања показују да постоји висок степен сличности у погледу фонолошких, структурних и семантичких аспеката ове врсте фразема у два језика.

Reference

BIRDSONG, D. Iconicity, markedness and processing constraints in frozen locutions. M. Landsberg (ed.). Syntactic Iconicity and Linguistic Freezes: The Human Dimension. Berlin: Mouton de Gruyter, 1995: 31 ̶ 47.
ДРАГИЋЕВИЋ, Р. Лексикологија српског језика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2007.
DRAGIĆEVIĆ, R. O problemima identifikacije frazeologizama. DAMOVA, P. The Language of Law ̶ A Stylistic Analysis with a Focus on Binomial Expressions.
GUSTAFFSON, M. Binomial Expressions in Present-day English. A Syntactic ad Sematic Study. Turku: Annales Universitatis Turkuensis, 1975.
ERNESTOVA, M. Role of Binomial Phrases in Current English and Implications for Readers and Students of EFL. Shiel (ed.). Proceedings of the Fourteenth European Conference on Reading. Croatian Reading Association, Zagreb, 2005: 273 ̶ 279.
ŽIVANOVIĆ, V. The Lexical ad Semantic Correspondence Between Serbian and English Phrasemes. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 56/1: 165 ̶ 180.
MALKIEL, Y. Studies in Irreversible Binomials. Lingua 8 (1959): 113 ̶ 160.
MILIVOJEVIĆ, N. Konstrukcioni idiomi u engleskom i srpskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet (2016).
KOPACZYK, J. Multi-word Units of Meaning in 16th-century Legal Scots. R.W. McConchie (ed.). Selected Proceedings of the 2008 Symposium on New Approaches in English Historical Lexis. Somerville: Cascadilla Press, 2008, 88 ̶ 95.
LANDSBERG, M. Semantic Aspects of Syntactic Iconicity. Nils Arhammar (ed.). Aspects of Language: Theoretical and Applied Semantics. Amsterdam: Rodopi BV, 1987, 233 ̶ 249.
LEHMANN, C. Pleonasm and Hypercharacterization. Booij Geert, Jaap Marle (ed.). Yearbook of Morphology. Amsterdam: Kluwer Academic Publishers, 2005, 119 ̶ 154.
PRĆIĆ, T. Semantika i pragmatika reči. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2008.
SAEED, S. Phonological Constraints on Binomials in Iraqui Arabic with Reference to English.
Objavljeno
07. 03. 2017.
Broj časopisa
Sekcija
Članci