ТВОРБА ЕТНИКА И КТЕТИКА ОД НАЗИВА АМЕРИЧКИХ САВЕЗНИХ ДРЖАВА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Ključne reči: творба речи, топоним, етник, ктетик

Apstrakt

У раду се, по дефинисању основних појмова, разматрају творбене основе, те извођење и слагање као два начина творбе етника и ктетика од назива америчких савезних држава. Сагледани су и продуктивни суфикси -(а)ц, -анин/-јанин, -ан(а)ц, -ка, -анка/-јанка, -ски и -ански као и појаве карактеристичне за творбу (моција, гласовне промене, неутрализација, ограничења, спојни вокал). На крају је дато седам мерила језичке правилности по којима је вршен одабир етника и ктетика, а они су сумирани у три табеле.

Reference

Babić, Stjepan. 2002. Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku. Zagreb: Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti, Nakladni zavod „Globus”.
Barić, Eugenija. 1987. „Mocijski parnjaci i njihova upotreba”. Rasprave Zavoda za jezik 13: 9-18.
Ивић, Павле и др. 2007. Језички приручник. Београд: Београдска књига.
Hartmann, Reinhard and James, Gregory. 2002. Dictionary of Lexicography. London –New
York: Routledge.
Клајн, Иван. 2002. Творба речи у савременом српском језику. Први део: слагање и
префиксација. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства – Институт за
српски језик САНУ; Нови Сад: Матица српска.
Клајн, Иван. 2003. Творба речи у савременом српском језику. Други део: суфиксација и
конверзија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства – Институт за српскијезик САНУ; Нови Сад: Матица српска.
Пешикан, Митар и др. 2003. Правопис српскога језика. Приручник за школе. Београд:
Завод за уџбенике и наставна средства; Нови Сад: Матица српска.
Prćić, Tvrtko. 2004. Englesko-srpski rečnik geografskih imena. Novi Sad: Zmaj.
Skok, Petar. 1954. „Pridjevske izvedenice od geografskih naziva”. Jezik: časopis za kulturu
hrvatskoga književnoga jezika 3 (2): 33-37
Станојчић, Живојин и Поповић, Љубомир. 1994. Граматика српскога језика. Уџбеник
за I, II, III и IV разред средње школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна
средства.
Objavljeno
07. 03. 2017.
Broj časopisa
Sekcija
Članci